Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)

arac-deger-kaybi-davasi-avukat-ankara-sigorta

Tahancı Hukuk Bürosu | Araç Değer Kaybı Ankara Avukat olarak  kurulduğumuz günden bu yana trafik kazasından kaynaklı olarak maddi ve/veya manevi zarara uğramış olan kazazedelere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda müvekkilimizin (kazazedenin / araç sahibinin) sigorta şirketlerinden tahsil edemediği araç değer kaybı, pert araç (tam hasar), hasar bedellerini gerçekleştirmiş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sayesinde tahsil etmelerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.

Bu yazımızda Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde zarar gören kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmasına rağmen 15 günlük yasal sürede ödeme yapılmadığı takdirde açılabilecek olan araç değer kaybı davasını anlatacağız. Bu yazıda araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan araç değer kaybı davası anlatılmamaktadır. Araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan araç değer kaybı davası  Araç Değer Kaybı Davası – 2 başlığı altında ele alınmıştır.

 

Araç Değer Kaybı Nedir?

arac-deger-kaybi-davasi-avukat-ankara-sigortaAraç değer kaybı, çift taraflı olarak gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınızın piyasa rayicine göre yaşamış olduğu değer düşüklüğüne verilen addır. Araç değer kaybı, kusur oranında karşı tarafın kendisinden (kusurlu aracın işleteninden ve sürücünden) istenebileceği gibi karşı tarafın sigorta şirketinden de istenebilmektedir. Araç değer kaybı hukuk sistemimize bir haksız fiil tazminatı çeşidi olarak Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile girmiştir.

(…) Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması (…) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/980 E.  ,  2018/1219 K. 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları sonrasında 2016 yılında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları içerisinde alt mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir.

A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ
Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır.
a) (Değişik:RG-2/8/2016-29789) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.

Yazımızda araç değer kaybının sigorta şirketinden yazılı olarak istenmesine rağmen on beş günlük yasal sürede ödeme yapmayarak temerrüde düşen sigorta şirketine karşı kullanabilecek olan yasal haklardan birisi olan dava yolu hakkında bilgi verilecektir.

 

Araç Değer Kaybı Davası

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre zarar verenin sigortacısına dava açmadan önce başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvuru bir dava şartı konumundadır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı yokluğundan reddedilmektedir. Burada hedeflenen amaç; zarar görenin dava açmadan önce sigorta şirketine başvuruda bulunması sağlanarak yargı yoluna gitmeden zararını tazmin etmesini sağlamaktır. Bu sayede yoğun iş yükü olan adli merciilerin iş yükü görece olsa azalacaktır.

Her ne kadar kanun koyucu Karayolları Trafik Kanunu 97. maddesinde gerçekleştirmiş olduğu 14.04.2016 tarihli değişiklik ile sigorta şirketlerine başvuru zorunluluğunu dava şartı olarak ortaya koysa da değişiklikteki asıl amaca ulaşılamadığı mevcut işleyişte gün yüzüne çıkmaktadır. Sigorta şirketleri, sudan bahanelerle ödemeden kaçınarak zarar görenlerin mağduriyetini arttırmaya devam etmektedir. Sigorta şirketlerine yapılan başvurular işleyişte adeta geçilmesi gereken bir engel olarak görülmektedir.

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı:
Madde 97 – (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.)

Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.

Sigorta şirketine yapılan başvuruda 15 takvim günü sayılması gerekmektedir. İşleyişte bazı sigorta şirketlerinin zarar göreni yanıltarak 15 iş günü zorunluluğu varmışçasına zaman kazanmaya çalıştıkları görülmektedir. Zarar verenin sigorta şirketine yapılan başvuruya karşı 15 gün içerisinde sigorta şirketince herhangi bir cevap verilmezse, verilen cevap tatmin etmezse, cevap mağduru oyalamaya yönelikse ya da verilen tazminat zararı ortadan kaldırmıyorsa sigorta poliçesinin teminatları çerçevesinde bakiye kalan tazminat için dava yoluna gitmek mümkündür.

Kusurlu olan aracın sigorta şirketi temerrüde düştükten sonra zarar gören dava hakkını iki merciiden birisinde dava açarak kullanabilir. Bunlar sırası ile Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu’dur.

Araç Değer Kaybı Davası, Görevli Mahkeme: Asliye Ticaret Mahkemesi

ankara-avukat-bosanma-tazminat-ceza-davasi-yargitay-emsal-ictihatAdliye mahkemelerinden hangisinin araç değer kaybı davalarında görevli olduğu meselesi oldukça uzun bir süre zarfınca Yargıtay’ın çelişkili kararları yüzünden tartışmalara sebep olmuştur. Nihayet Yargıtay sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarının ticari dava niteliğinde bulunduğundan hareketle Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğuna araç işleteni ve sürücüsüne karşı açılan davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu konusunda karara varmıştır.

Dava, davacıya ait aracın trafik kazası sonucu hasarlanması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir.
Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1 maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Açılan somut davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14740 E.  ,  2017/1909 K.

 

Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde zararın tazmini için zarar verenin sigortacısına karşı dava açılabilir. Ancak biz bu yolu genel olarak önermemekteyiz.  Genel adli mahkemelerin iş yükü sonucunda ilk derece mahkemelerinde bir davanın sonuçlanması bugün ortalama 18 ayı bulmaktadır. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf ve temyiz incelemesine tabi tutulduğunda bu süre rahatlıkla 24 ayı geçmektedir. İcra işlemlerini de dahil ettiğimizde 30 aylık başka bir ifade ile 2.5 yıllık bir süre karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak değer kaybı davalarında Sigorta Tahkim Komisyonu ile hakem yargılamasına başvurulmasını öneriyoruz.

Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde değil Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir. Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde araç değer kaybı davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla açılması gerekmektedir.

 

Araç Değer Kaybı Davası, Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davası, haksız fiil eyleminin gerçekleştiği başka bir ifade ile trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki görevli mahkemede açılabileceği gibi davalı sigorta şirketinin merkezinin ya da bölge müdürlüğünün bulunduğu yerde de açmak mümkündür.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Haksız fiilden doğan davalarda yetki
MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları
C.7. Arabulucuya Başvuru ve Yetkili Mahkeme
Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, hak sahibi sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir.

 

Araç Değer Kaybı Davası: Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan kendi nezdinde görev alan hakemlerin vermiş olduğu kararlar mahkeme ilamı niteliğinde olan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun uhdesinde kanunda tahdidi olarak sayılan gerekli niteliklere haiz kişiler hakemlik görevini yürütmektedir. Komisyonda görülen uyuşmazlıklar tıpki mahkemelerdeki gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi kanun ve alt mevzuatlar çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Sigorta-Tahkim-Komisyonu-ankara-avukat-arac-deger-kaybiSigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu hukuki ihtilaflara çözüm sağlamak için kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı davalarını da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Sigortacılık Kanununa göre bir uyuşmazlık dosyası hakeme tevdi edildikten sonra 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulmak zorundadır. Ortalama bir aylık başvuru-raportör-hakem tayini süreci, 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı tebliğ süreci dikkate alındığında pratikte 5.000,00TL’ye kadar olan bir hukuki uyuşmazlık hakkında 6 ay içerisinde karar verilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda 5.000,00 TL’ye kadar ki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kesin niteliktedir. Tarafların istinaf, temyiz ya da benzeri bir üst yargı yoluna başvuru hakkı olmayıp ancak tahkim yargılamasının iptaline yönelik iptal davası hakları mevcuttur ki buradan müspet yönde karar almak çok düşük bir ihtimaldir.

5.000,00 TL üzerindeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara ilişkin olarak İtiraz Hakem Heyeti’ne taraflar başvuruda bulunabilir. İtiraz hakem heyeti dosya kendilerine tevdi edildikten sonra 2 ay içerisinde dosya hakkında karar vermek zorundadır. 40.000,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda itiraz hakem heyetinin vermiş olduğu karar kesin olup istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. 40.000TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

 

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (TL)
0 –  5.000 100
5.001 – 10.000 250
10.001 – 20.000 350
20001- …. Uyuşmazlık tutarının%1,5’u ( En az 350 TL olmak üzere)

 

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı (Sigorta Tahkim Komisyonu)

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılırken/dava açılırken gerçekleştirilen başvuru ücreti 5.000,00TL’ye kadar ki değer kayıpları için 100,00 TL’dir. Daha fazla olan araç değer kaybı taleplerinde bu başvuru ücreti de tablodaki gibi değişkenlik göstermektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda gerçekleştirilen araç değer kaybı davası hakem yargılamasında bilirkişi raporlarına ortalama 350,00 – 400,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz üzere araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken araç değer kaybı eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan araç değer kaybı eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. Araç değer kaybı eksper raporu alınmadan açılan davaların; kilometre, yaş, model, onarım gören/değişen parça unsurlarına takılarak çoğu zaman reddolunduğunu hatırlatıyoruz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde ortalama 100,00 TL kadar masraf yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacı müvekkil tarafından 100,00TL’de notere vekaletname masrafı yapılmaktadır. Toplamda 900,00 TL’lik bir masraf yapılmakta olup dava kazanıldığı takdirde bu masraflar yargılama gideri olarak sigorta şirketinden geri alınmaktadır.

 

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı (Asliye Ticaret Mahkemesi)

Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesinde sigorta şirketi aleyhine dava açılırken harç hesaplaması nispi olarak yapılmaktadır. Araç değer kaybı davaları genelde 100,00TL’lik kısmi dava olarak açıldığı varsayımı üzerinden gidecek olursak 2018 yılı için 35,90 TL başvuru harç, 1,71TL peşin harç, 5,20 vekalet harcı, 195,00TL gider avansı olmak üzere ilk başta 250,00 TL’ye yakın bir masraf gerekmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde gerçekleştirilen araç değer kaybı davası yargılamasında bilirkişi raporlarına ortalama 350,00 – 400,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz üzere araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken araç değer kaybı eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan araç değer kaybı eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. Araç değer kaybı eksper raporu alınmadan açılan davaların; kilometre, yaş, model, onarım gören/değişen parça unsurlarına takılarak çoğu zaman reddolunduğunu hatırlatıyoruz.

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde ortalama 100,00 TL kadar masraf yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacı müvekkil tarafından 100,00TL’de notere vekaletname masrafı yapılmaktadır. Toplamda 900,00 TL’lik bir masraf yapılmakta olup dava kazanıldığı takdirde bu masraflar yargılama gideri olarak sigorta şirketinden geri alınmaktadır.

 

Sonuç

Araç değer kaybı davası, baştan sona uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu davaların açılmasından önce profesyonel bir motorlu kara araçları değer kaybı eksperinden alınacak rapor hayati önemdedir. Alıncak bu rapor hukuki başvuru ve dava sürecinde yol gösterici olacaktır. Sigorta Tahkim Komisyonu  veya Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan araç değer kaybı davasını da  bir avukat tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak ekibimizde yer alan uzmanlarımız ve avukatlarımız ile araç değer kaybı takibi, tahsili ve davası sürecinde müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktan onur duyarız.

 

Nafaka Artırım Davası
6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

16 thoughts on “Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)

 1. Burak Tunçyürek Reply

  Merhaba,

  Avukat bey ben araç değer kaybı davası açmak istiyorum. Bundan 2 ay önce park halindeki aracıma vurdular ve aracımın sağ iki kapısı değişti, sağ ön ve arka çamurlukları ise onarıldı. 15.000,00TL’ye yakın tamir bedeli çıktı. Aracım Opel Astra 2014 model 55.000km ‘de değer kaybı almak için ne yapabiliriz. Makaleniz çok hoşuma gitti. Bu alanda çalışıyorsunuz sanırım. Bana yardımcı olabilir misiniz?

  Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  • Tahancı Hukuk Bürosu Reply

   Merhaba Burak Bey,

   Anlatımınızdan anlaşıldığı üzere gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybı unsurlarını taşıdığı görülmektedir. 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre karşı tarafın kusurlu olan aracın trafik sigortasından araç değer kaybı tahsil edilebilir. Bunun için ofisimize gelerek tarafımızla görüşebileceğiniz gibi ayrıntılı bilgi için 0532 580 28 12 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

 2. Mustafa Kıvrakkaçar Reply

  Benim aracıma ışıklarda kırmızı ışıklarda beklerken arkadan gelen araç duramayıp vurdu. Kaza yerinde kendimiz tutanak tuttuk. Benim aracım 25.000KM olan 2016 model passat bagaj kapağı ve tampon değişti.. Değer kaybı davası açabilir miyim? Ne kadar para alabiliriz.

  • Tahancı Hukuk Bürosu Reply

   Merhaba Mustafa Bey,

   Anlatımınızdan anlaşıldığı üzere gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybı unsurlarını taşıdığı görülmektedir. 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre karşı tarafın kusurlu olan aracın trafik sigortasından araç değer kaybı tahsil edilebilir. Bunun için ofisimize gelerek tarafımızla görüşebileceğiniz gibi ayrıntılı bilgi için 0532 580 28 12 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Araç değer kaybı tazminatınızın ne kadar olacağı hususu hakkında ekspertiz raporu tanzim ettirilerek öğrenilecektir.

   Saygılarımızla

 3. Mete Sarıaydın Reply

  Avukat bey,
  Yazınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bu yazınızla alakalı olarak başımdan geçen bir olayı size aktarmak istiyorum. 22.11.2017 tarihinde benim aracım 32.000,00TL’lik hasara maruz kaldı karşı tarafın sigorta poliçesi 33.000,00TL karşılıyormuş. Ben değer kaybını nasıl alırım. Aracım Mercedes c180 2017 model kaza zamanında 8.000km deydi.
  İvedi geri dönüşünüzü bekliyorum.

  • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

   Merhaba Mete Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
   Öncelikle alanında profesyonel bir eksperden araç değer kaybının tespitine ilişkin bir rapor düzenlettirmek gerekmekte. Araç değer kaybının tespitinden sonra poliçe teminat limitinden kalan 1.000 TL için sigorta şirketine başvurmak mümkündür. Bakiye kalan değer kaybı için ise araç sahibine ve şoföre dava açılması mümkündür.

   Ayrıca ikame araç bedelini de araç sahibinden ve şoföründen dava yoluyla tahsil edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımla

 4. Ramazan Camcı Reply

  Merhaba,

  Benim çok önemli bir sorum var. Benim 2017 Opel Astra aracımda 15.000TL hasar oldu. Sigorta şirketi ise bana yalnızca 4.000 TL ödedi. Ben dava açmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

  • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

   Merhaba Ramazan Bey,

   Ofisimize gelerek hukuki sorununuzu detaylı olarak anlattığınız takdirde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti tarafımızca sağlanacaktır.

   Bahsettiğiniz sorunlar ne yazık ki sigorta şirketleri ile mağdur araç sahipleri arasında sıkça yaşanmaktadır. Ekspertiz raporu incelemesi sonucunda bakiye alacak olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

   Saygılarımla

 5. Hanifi Yıldız Reply

  Benim arabama geçen ay park halinde evin önündeyken vurup kaçmışlar. Önce aracı kaskodan yaptırı-dım. Daha sonra polis güvenlik kamerasından arabanın sahibine şoföre ulaştı. Bu adamların ifadesi de alınmış. Ben şimdi araç değer kaybı alabilir miyim? Ne yapmalıyız?

  • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

   Merhaba Hanifi Bey,

   Araç değer kaybı hesaplamasında kusur dağılımı, hasarlı aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, hasarın durumu gibi etkenler önem arz etmektedir. Bu çerçevede aracınızın kilometresi 165.000km altındaysa ve aynı bölgeden de daha önceden hasarı bulunmuyorsa teorik olarak değer kaybı yaşadığı varsayılacaktır.

   Araç değer kaybı başvuru ve dava işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

   • Hanifi Yıldız Reply

    Avukat bey cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
    Benim aracım 2015 model passat ve 55.000 kilometredeydi. Aracımın daha önceden herhangi bir kazası yoktu. Sol arka çamurluk ve tampon değişti, sol arka kapıda işlem yapıldı. 14.000TL hasar bedeli çıktı. Ne kadar değer kaybı alırım?

    • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

     Hanifi bey,

     2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’nın ekinde araç değer kaybı hesaplama cetveli mevcuttur. Araç değer kaybı hesaplamaları burada belirtilen denkleme göre yapılmaktadır. Aracınızın hasarına ilişkin detaylı ekspertiz raporu, hasar fotoğrafları ve onarım fotoğraflarını alanında uzman bir araç değer kaybı eksperinin görerek hesaplama yapması gerekmektedir. Bizim avukat olarak bu bağlamda bir rakam vermemiz mümkün değildir. Ancak bize bu çerçevede danışmanlık sağlayan bir eksperlik bürosu mevcuttur. İlgililerden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde uzman görüşü alınması mümkündür.

     Saygılarımla

 6. Seyhan Çukurcu Reply

  3 hafta önce kavşakta kırmızı ışıkta dururken arkamdaki araç duramayıp aracıma vurdu. Aracımda toplam 12.000TL hasar ortaya çıktı. Araç değer kaybı davası açmak istiyorum.

  • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

   Merhaba Seyhan Bey,

   Araç değer kaybı hesaplamasında kusur dağılımı, hasarlı aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, hasarın durumu gibi etkenler önem arz etmektedir. Bu çerçevede kazanın oluşumu ve kusur dağılımı dikkate alındığında aracınızın kilometresi 165.000km altındaysa ve aynı bölgeden de daha önceden hasarı bulunmuyorsa teorik olarak değer kaybı yaşadığı varsayılacaktır.

   Araç değer kaybı başvuru ve dava işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

 7. Uğur Bayraktar Reply

  Merhaba,
  Karşı tarafın geçen hafta biz kırmızı ışıkta beklerken arkamızdan gelip vurdu. 20.000TL’ye yakın hasar çıktı. Kaskom vardı ve hasarı karşılayacak ancak araç değer kaybını nasıl alacağımı bilmiyorum. vuran aracın sürücüsü ehliyetsiz ve alkollüydü. Ayrıca vuran aracın da sigortası yoktu. Yardımlarınızı istirham ediyorum.

  • Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Reply

   Merhaba Uğur Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Görülen trafik kazalarındaki en talihsiz durumlardan birisi le karşı kaşıyasınız diyebiliriz. Kusurlu aracın trafik sigortasının olmaması mağdurların başını ne yazıkki ağrıtıyor. Yine şanlısınız ki zamanında aracınıza kasko yaptırmışsınız.

   Hasar onarımı yönünden kaskonuz gerekeni yapacaktır. Araç değer kaybı yönünden ise asliye hukuk mahkemesinde kusurlu araç sürücüsüne ve araç sahibine dava açmanız gerekiyor. Bu davalar Sigorta Tahkim Komisyonu’ndaki yargılamaya göre ister istemez bir tık daha uzun sürüyor. Bu yargılama sonucunda aracınızda oluşan değer kaybını ayrıca talep etmeniz halinde ikame araç bedeli tahsiline ilişkin karar almanız mümkündür. Bu kararı icra müdürlüğünde ilamlı icra takibi yaparak alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Detaylı bilgi ve danışmanlık için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir