Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)

arac-deger-kaybi-davasi-avukat-ankara-sigorta

Tahancı Hukuk Bürosu | Araç Değer Kaybı Davası özelinde,  Ankara Avukat olarak  kurulduğumuz günden bu yana trafik kazasından kaynaklı olarak maddi ve/veya manevi zarara uğramış olan kazazedelere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Araç değer kaybı hesaplama nasıl yapılır, araç değer kaybı başvuru dilekçesi örneği nasıl olmalıdır ve araç değer kaybı şartları nelerdir gibi önemli hususlarda bize başvurabilirsiniz.

Bugüne kadar çok sayıda müvekkilimizin (kazazedenin / araç sahibinin) sigorta şirketlerinden tahsil edemediği araç değer kaybı, pert araç (tam hasar), hasar bedellerini gerçekleştirmiş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sayesinde tahsil etmelerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.

Araç Değer Kaybı Başvuru Formu

Adım Soyadım gibi...
5426565900 gibi...
mail@mailadresim.com gibi...
56334567896 gibi...
06 AA 001 gibi...
Kaza tarihinden bu yana 2 yılı geçmiş olmamalı.
Mercedes-Opel-Toyota-Wolksvagen-Ford-Renault
Megane-Focus-Astra-Corolla-Jetta-C 180
2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012
5.000 - 75.000 - 48.000 -125.000 vd...

Bu yazımızda Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde zarar gören kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmasına rağmen 15 günlük yasal sürede ödeme yapılmadığı takdirde açılabilecek olan araç değer kaybı davasını anlatacağız. Bu yazıda araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan araç değer kaybı davası anlatılmamaktadır. Araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan dava Araç Değer Kaybı Davası – 2 başlığı altında ele alınmıştır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

arac-deger-kaybi-davasi-avukat-ankara-sigorta

Araç değer kaybı, çift taraflı olarak gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınızın piyasa rayicine göre yaşamış olduğu değer düşüklüğüne verilen addır. Araç değer kaybı, kusur oranında karşı tarafın kendisinden (kusurlu aracın işleteninden ve sürücünden) istenebileceği gibi karşı tarafın sigorta şirketinden de istenebilmektedir. Aracınızın değerinin kaybı hukuk sistemimize bir haksız fiil tazminatı çeşidi olarak Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile girmiştir.

(…) Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması (…) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/980 E.  ,  2018/1219 K. 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları sonrasında 2016 yılında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları içerisinde alt mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir.

A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ
Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır.
a) (Değişik:RG-2/8/2016-29789) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.

Yazımızda araç değer kaybının sigorta şirketinden yazılı olarak istenmesine rağmen on beş günlük yasal sürede ödeme yapmayarak temerrüde düşen sigorta şirketine karşı kullanabilecek olan yasal haklardan birisi olan dava yolu hakkında bilgi verilecektir.

Araç Değer Kaybı Davası

ankara-avukat-bosanma-tazminat-ceza-davasi-yargitay-emsal-ictihat

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre zarar verenin sigortacısına dava açmadan önce başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvuru bir dava şartı konumundadır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı yokluğundan reddedilmektedir. Burada hedeflenen amaç; zarar görenin dava açmadan önce sigorta şirketine başvuruda bulunması sağlanarak yargı yoluna gitmeden zararını tazmin etmesini sağlamaktır. Bu sayede yoğun iş yükü olan adli merciilerin iş yükü görece olsa azalacaktır.

Her ne kadar kanun koyucu Karayolları Trafik Kanunu 97. maddesinde gerçekleştirmiş olduğu 14.04.2016 tarihli değişiklik ile sigorta şirketlerine başvuru zorunluluğunu dava şartı olarak ortaya koysa da değişiklikteki asıl amaca ulaşılamadığı mevcut işleyişte gün yüzüne çıkmaktadır. Sigorta şirketleri, sudan bahanelerle ödemeden kaçınarak zarar görenlerin mağduriyetini arttırmaya devam etmektedir. Sigorta şirketlerine yapılan başvurular işleyişte adeta geçilmesi gereken bir engel olarak görülmektedir.

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı:
Madde 97 – (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.)

Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.

Sigorta şirketine yapılan başvuruda 15 takvim günü sayılması gerekmektedir. İşleyişte bazı sigorta şirketlerinin zarar göreni yanıltarak 15 iş günü zorunluluğu varmışçasına zaman kazanmaya çalıştıkları görülmektedir.

Zarar verenin sigorta şirketine yapılan başvuruya karşı 15 gün içerisinde sigorta şirketince herhangi bir cevap verilmezse, verilen cevap tatmin etmezse, cevap mağduru oyalamaya yönelikse ya da verilen tazminat zararı ortadan kaldırmıyorsa sigorta poliçesinin teminatları çerçevesinde bakiye kalan tazminat için dava yoluna gitmek mümkündür.

Kusurlu olan aracın sigorta şirketi temerrüde düştükten sonra zarar gören dava hakkını iki merciiden birisinde dava açarak kullanabilir. Bunlar sırası ile Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu’dur.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda bu konuya değinmiş olmakla birlikte sigorta şirketlerine karşı açılacak davaları kısaca özetleyelim. Araç değer kaybı davası ihtar / başvuru süreci tamamladıktan sonra Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde doğrudan açılabilir. Diğer bir seçenek ise yine ihtar / başvuru süreci sonrasında asliye ticaret mahkemesi (bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi) nezdinde dava açılabilir. 

Sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kazanın gerçekleştiği yerdeki mahkeme veya davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun bulunduğu yer mahkemesidir.

Bu dava kime açılır sorusuna da kısaca cevap vermek gerekirse kusurlu aracın sürücüsüne ve/veya sahibine veya kusurlu aracın trafik sigortacısına karşı açılabilir. 

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılan davalarda Sigortacılık Kanunu gereği Sigorta Hakemleri önlerine gelen uyuşmazlığı 4 ayda sonuçlandırmak zorunda olduklarından röportörde geçen süre, tebligat ve icra işlemelerini de dahil edersek Sigorta Tahkim Komisyonu’nda davaların 6 ayda sonuçlanarak tahsilat işleminin de yapıldığını söyleyebiliriz.

Adli yargı teşkilatı içerisinde yer alan Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davaların ise yoğun iş yükü, bitmeyen usulü işlemler ve dosya yoğunluğu nedeniyle  1,5 – 2 yıla yakın bir sürede sonuçlanmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme: Asliye Ticaret Mahkemesi

Adliye mahkemelerinden hangisinin araç değer kaybı davalarında görevli olduğu meselesi oldukça uzun bir süre zarfınca Yargıtay’ın çelişkili kararları yüzünden tartışmalara sebep olmuştur. Nihayet Yargıtay sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarının ticari dava niteliğinde bulunduğundan hareketle Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğuna araç işleteni ve sürücüsüne karşı açılan davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu konusunda karara varmıştır.

Dava, davacıya ait aracın trafik kazası sonucu hasarlanması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir.
Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1 maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Açılan somut davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14740 E.  ,  2017/1909 K.

Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde zararın tazmini için zarar verenin sigortacısına karşı dava açılabilir. Ancak biz bu yolu genel olarak önermemekteyiz.  Genel adli mahkemelerin iş yükü sonucunda ilk derece mahkemelerinde bir davanın sonuçlanması bugün ortalama 18 ayı bulmaktadır.

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf ve temyiz incelemesine tabi tutulduğunda bu süre rahatlıkla 24 ayı geçmektedir. İcra işlemlerini de dahil ettiğimizde 30 aylık başka bir ifade ile 2.5 yıllık bir süre karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak değer kaybı davalarında Sigorta Tahkim Komisyonu ile hakem yargılamasına başvurulmasını öneriyoruz.

Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde değil Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde araç değer kaybı davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla açılması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davası, haksız fiil eyleminin gerçekleştiği başka bir ifade ile trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki görevli mahkemede açılabileceği gibi davalı sigorta şirketinin merkezinin ya da bölge müdürlüğünün bulunduğu yerde de açmak mümkündür.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Haksız fiilden doğan davalarda yetki
MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları
C.7. Arabulucuya Başvuru ve Yetkili Mahkeme
Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, hak sahibi sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan kendi nezdinde görev alan hakemlerin vermiş olduğu kararlar mahkeme ilamı niteliğinde olan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun uhdesinde kanunda tahdidi olarak sayılan gerekli niteliklere haiz kişiler hakemlik görevini yürütmektedir. Komisyonda görülen uyuşmazlıklar tıpki mahkemelerdeki gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi kanun ve alt mevzuatlar çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Sigorta-Tahkim-Komisyonu-ankara-avukat-arac-deger-kaybi

Sigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu hukuki ihtilaflara çözüm sağlamak için kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı davalarını da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Sigortacılık Kanununa göre bir uyuşmazlık dosyası hakeme tevdi edildikten sonra 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulmak zorundadır. Ortalama bir aylık başvuru-raportör-hakem tayini süreci, 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı tebliğ süreci dikkate alındığında pratikte 5.000,00TL’ye kadar olan bir hukuki uyuşmazlık hakkında 6 ay içerisinde karar verilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda 5.000,00 TL’ye kadar ki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kesin niteliktedir. Tarafların istinaf, temyiz ya da benzeri bir üst yargı yoluna başvuru hakkı olmayıp ancak tahkim yargılamasının iptaline yönelik iptal davası hakları mevcuttur ki buradan müspet yönde karar almak çok düşük bir ihtimaldir.

5.000,00 TL üzerindeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara ilişkin olarak İtiraz Hakem Heyeti’ne taraflar başvuruda bulunabilir. İtiraz hakem heyeti dosya kendilerine tevdi edildikten sonra 2 ay içerisinde dosya hakkında karar vermek zorundadır. 40.000,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda itiraz hakem heyetinin vermiş olduğu karar kesin olup istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. 40.000TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)Başvuru Ücreti (TL)
0 –  5.000100
5.001 – 10.000250
10.001 – 20.000350
20001- ….Uyuşmazlık tutarının%1,5’u ( En az 350 TL olmak üzere)

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı (Sigorta Tahkim Komisyonu)

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılırken/dava açılırken gerçekleştirilen başvuru ücreti 5.000,00TL’ye kadar ki değer kayıpları için 100,00 TL’dir. Daha fazla olan araç değer kaybı taleplerinde bu başvuru ücreti de tablodaki gibi değişkenlik göstermektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda gerçekleştirilen araç değer kaybı davası hakem yargılamasında bilirkişi raporlarına ortalama 350,00 – 400,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz üzere araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken araç değer kaybı eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan aracınızın değer kaybının eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. Araç değer kaybı eksper raporu alınmadan açılan davaların; kilometre, yaş, model, onarım gören/değişen parça unsurlarına takılarak çoğu zaman reddolunduğunu hatırlatıyoruz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen dava sonuçlanınca aracınızın değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde ortalama 100,00 TL kadar masraf yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacı müvekkil tarafından 100,00TL’de notere vekaletname masrafı yapılmaktadır. Toplamda 900,00 TL’lik bir masraf yapılmakta olup dava kazanıldığı takdirde bu masraflar yargılama gideri olarak sigorta şirketinden geri alınmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı (Asliye Ticaret Mahkemesi)

Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesinde sigorta şirketi aleyhine dava açılırken harç hesaplaması nispi olarak yapılmaktadır. Araç değer kaybı davaları genelde 100,00TL’lik kısmi dava olarak açıldığı varsayımı üzerinden gidecek olursak 2018 yılı için 35,90 TL başvuru harç, 1,71TL peşin harç, 5,20 vekalet harcı, 195,00TL gider avansı olmak üzere ilk başta 250,00 TL’ye yakın bir masraf gerekmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde gerçekleştirilen araç değer kaybı davası yargılamasında bilirkişi raporlarına ortalama 350,00 – 400,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz üzere araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken aracınızın değer kaybının eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan araç değer kaybı eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. Araç değer kaybı eksper raporu alınmadan açılan davaların; kilometre, yaş, model, onarım gören/değişen parça unsurlarına takılarak çoğu zaman reddolunduğunu hatırlatıyoruz.

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde ortalama 100,00 TL kadar masraf yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacı müvekkil tarafından 100,00TL’de notere vekaletname masrafı yapılmaktadır. Toplamda 900,00 TL’lik bir masraf yapılmakta olup dava kazanıldığı takdirde bu masraflar yargılama gideri olarak sigorta şirketinden geri alınmaktadır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bu başlık altında araç değer kaybı hesaplama konusunu ele alacağız. Trafik kazaları sonucunda sigorta sektöründe ve hukuk camiasında gerçekleşen gelişmeler sonucunda bir tazminat çeşidi olarak bugün konuştuğumuz araç değer kaybı tazminatının hesaplaması ortaya çıktığı ilk günden bu yana zaman içerisinde farklı hesaplama, formül ve yöntemler sonucunda günümüzdeki son halini almıştır. 

Yargıtay uygulamasına baktığımızda değer düşüklüğünün hesaplaması ilk başlarda aracın kaza sonucunda gerçek anlamda kaybettiği değer üzerine odaklanmıştır. Şöyle ki kaza öncesinde 150.000,00TL piyasa değeri olan araç kaza sonrasında sahibinden – arabam gibi ikinci el araç piyasasını yansıtan web sitelerinde 130.000,00TL üzerinden satıldığı tespit edildiğinde 20.000,00TL’lik bir değer kaybı olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu yöntem bugün kullanılmamaktadır.

Serbest piyasa ekonomisinde elinde ciddi bir sermaye bulunduran sigorta şirketleri; bilimsellik, objektiflik, hukukilik gibi kavramları öne sürerek Hazine Müsteşarlığı’na baskıda bulunarak araç değer kaybı hesaplama formülü olarak ifade ettiğimiz kilometre, parça değişimi, onarımı, parça cinsi, araç rayiç fiyatı gibi değişkenleri dikkate alan bir hesaplama sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem ile ne yazık ki mağdurların gerçek zararı tazmin edilememektedir. 

Formülün çalışma mantığına göre sökülüp takılabilir parça olarak adlandırılan aracın plastik tampon aksamı, camları, mekanik motor aksamı gibi bölümlerinde oluşan hasar ve onarımlar araç değer kaybı hesaplamasında yok sayılmaktadır.

Ancak aracın metal kaporta iskeletinde gerçekleşen hasarlardan değer kaybı alınabilmektedir. Örneğin aracınızda 40.000TL’lik bir hasar onarım maliyeti ortaya çıkmış olsun eğer zarar görüp tamir edilen parçalarınız plastik ön tampon, yan aynalar, ön farlar vs. ise değer kaybı tazminatı almanız mümkün görünmemektedir.

Araç değer kaybı hesaplamasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Aracınızın marka ve modeli
 • Aracınızın üretim tarihi
 • Aracınızın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracınızın kaza anındaki kilometresi
 • Aracınızın kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
 • Aracınızın hasar geçmişi ve niteliği
 • Aracınızın boyanan / değişen parçaları dikkate alınarak hesaplanır.

Kimi kara araçları alanında çalışan eksperler ve kimi meslektaşlarımız araç değer kaybının hesaplanmasına yönelik olarak bir tablo veya exel paylaşsa da bu çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Resmi Gazete’de 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar yayınlanmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19 

Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutlu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık düzeyi (Km) Katsayısı

Kod Hasar BoyutuKatsayı
A1Büyük Hasar0.90
A2Orta Hasar 0.75
A3Küçük Hasar0.50
A4Basit Hasar0.25
Kullanılmışlık Düzeyi (Km)Katsayı
0 – 14.9990.90
15.000 – 29.9990.80
30.000 – 44.9990.60
45.000 – 59.9990.40
60.000 – 74.9990.30
75.000 – 149.9990.20
150.000 ve üzeri 0.10

Hasar Büyüklüğü Tanımları 

KodPiyasa Değeri0 – 75.000 TLPiyasa Değeri75.001-150.000 TLPiyasa Değeri150.001-300.000 TLPiyasa Değeri 300.001 TL Araç ve Üzeri Araçlar 
A1%25.01 ve üzeri%20.01 ve üzeri%20.01 ve üzeri%20.01 ve üzeri
A2%15.01-%25%12.01-%20%10.01 -%20%8.01 -%20
A3%5.01-%15%4,01-%12%3.01-%10%2,01-%8
A4% 5’e kadar%4’e kadar%3’e kadar%2’e kadar

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği

Resmi Gazete’de 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan genel şartlara göre örnek bir araç değer kaybı hesaplaması şu şekilde olacaktır.

Kazaya karışan aracın rayiç fiyatının 100.000,00 TL, kilometresinin 15.000 km ve altında, kazada kusursuz olduğu varsayıldığında aşağıdaki gibi bir hesaplama karşımıza çıkmaktadır.

 • Hasar onarım bedeli 20.001,00TL üzeri ise araç değer kaybı 15.390,00TL olur.
 • Hasar onarım bedeli 12.001,00TL – 20.000,00TL arası ise değer kaybı 12.825,00TL olur.
 • Hasar onarım bedeli 4.001,00TL – 12.000,00TL arası ise değer kaybı 8.550,00TL olur.
 • Hasar onarım bedeli 2.001,00TL – 4.000,00TL arası ise değer kaybı 4.275,00 TL olur.
 • Hasar onarım bedeli 0,00TL – 2.000,00TL arası ise değer kaybı 0 – 2.000 TL (Hasar Onarım Bedeli Kadar) olacaktır.

Sonuç olarak yukarıda arz ve izah edilmeye çalışıldığı üzere hesaplama süreci oldukça tekniktir. Bu çerçevede sağlıklı bir bilgiye ulaşmak için motorlu kara araçları alanında çalışan bir eksper bilirkişiden destek almak ve nihayetinde bu alanda çalışan bir avukattan yardım almak oldukça önemlidir.

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği

Üzülerek belirtmemiz gerekir ki son dönemde sigorta şirketleri gerçek kişilerin vekilsiz başka bir ifade ile avukatsız tek başlarına yaptıkları başvuruları pek fazla dikkate almamaktadır. Bu durumda biz tazminatınıza sorunsuz bir şekilde kavuşabilmeniz için bir avukat aracılığıyla başvuru yapmanızı öneriyoruz. Bu çerçevede başvuru dilekçesi örneğini de sizlerle paylaşıyoruz.

….. Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne

Konu :  ………… poliçe numaralı zorunlu mali sorumluluk sigortası bedelinden ………….. TL değer kaybı ve ……… TL ekspertiz bedelinin ödenmesi talebidir.

               ………… tarihinde Ankara’da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilime ait olan …………. plakalı araçta hasar meydana gelmiş ve yine aynı kaza sebebiyle araçta ………….. TL tutarında değer kaybına uğramıştır. 

                      Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize …………… numaralı poliçeyle sigortalanmış olan ………. plaka sayılı araç sürücüsü %100 kusurlu ve sorumludur.  Müvekkilimin ise müterafik bulunmamaktadır.

                     Belirtilen Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi araç başına kaza halinde 36.000,00 TL’lik teminat sağlamakta olup anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir.

              Anılan nedenlerle bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde değer kaybı bedeli olan ……… TL ile ekspertiz bedeli olan ……… TL tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize dava ikame edileceği mahkeme masrafları, gecikmeden mütevellit ticari temerrüt (avans) faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur.15.08.2020

İhtar Eden ………Vekili 

Av. Ayşe TAHANCI

Ekler: 

 • 1- Vekaletname,
 • 2- Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • 3- ZMMS Poliçesi,
 • 4- Ekspertiz Raporu (Kesin Rapor), 
 • 5- Kazaya Karışan Araç Tescil Belgeleri,
 • 6- Onarım Fotoğrafları
 • 7- Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Kaza sonucunda araç değer kaybınızı talep ettiğinizde birtakım şartların bulunduğunu ve bu şartların gerçekleşmiş olması gerektiğini görürsünüz. Araç değer kaybı talebi şartları şunlardır:

 • Gerçekleşen kazada %100 kusurlu olmamak gerekmektedir. Aracınızda bir hasarın oluşması ve bu hasar sonrasında aracınızın bir onarım işlemi görmüş olması gerekmektedir.
 • Öte yandan aracınızın karışmış olduğu kaza üzerinden iki yıllık bir zaman geçmiş olmamalıdır. Eğer iki yıl geçmiş ise zamanaşımı söz konusu olacaktır. Zamanaşımı ortaya çıktığında başvuru ve davanız reddedilecektir.
 • Araç değer kaybı talebine konu hasar gören parçalarınızın daha önceden hasar görmemiş olması gerekmektedir.
 • Kusurlu olan aracın trafik sigortasının bulunması gerekmektedir. (Trafik sigortası yoksa kusurlu sürücünün kendisinden ve/veya araç sahibinden alınabilir.)
 • 20.04.2020 değişikliğine kadar 165.000 km sınırı mevcutken artık bu sınır kaldırılmıştır.
 • Herhangi bir araç yaş sınırı bulunmamaktadır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır? Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı kusurlu olan aracın trafik sigortasından almak isteyen kişiler kaza sonrasında yukarıda paylaşmış olduğumuz dilekçe ekine kaza tespit tutanağı, araç ruhsatları, hasar ekspertiz raporu, onarım ekspertiz raporu, fotoğraf ve varsa video ile birlikte mail, taahhütlü posta, noter ihtarı vb. araçlar vasıtasıyla sigorta şirketine başvuruda bulunmalıdır.

Sigorta şirketi başvuruyu kabul edip araç değer kaybı parasını tamamen ödeyebileceği gibi kısmi bir ödeme de yapabilir. Burada başvuru öncesinde bir eksperden alınmış olan değer kaybı raporu bizlere ışık tutmaktadır. Sigorta şirketinin eksik ödeme yapması veya hiç yapmaması durumunda ne kadarlık bir alacak miktarının olduğu ve davanın kaç TL üzerinden açılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sigorta şirketinin eksik ödeme yaptığı veya hiç yapmamış olduğu durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde dava açılabilir veya arabulucuya gidilebilir. Arabulucuda anlaşılamadığı takdirde adliye mahkemelerinde dava açılması mümkündür.

Sigorta Tahkim Komisyonu veya Mahkeme tarafından verilen kararlar ilamlı icra takibi ile infaz edilebilir. Böylelikle tazminat sahibi olan kişi hakkını en sonunda cebri icra yoluyla tahsil etmiş olur.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97nci maddesi gereğince zarar gören gerçek ya da tüzel kişilerin dava yoluna gitmeden önce zarara sebep olan/kusurlu bulunan aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesini (Trafik Sigortasını) düzenleyen sigorta şirketine yazılı bir başvuruda bulunması gerekmektedir. Sigorta şirketine gönderilen bu talep yazısına uygulamada araç değer kaybı başvurusu adı verilmektedir. 

Araç Değer Kaybı Yaş Sınırı

Araç değer kaybı tazminatı başvurusunda veya tahsili sürecinde aracın yaşı ile ilgili olarak herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. 1 yaşındaki araç içinde 5 yaşındaki araç içinde 12 yaşındaki araç içinde başvuru yapılması mümkündür. Yaş sınırı olmamakla birlikte uygulamada araç değer kaybı hesaplama formülünden kaynaklı olarak aracın yaşının önemi dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.

Takdir edersiniz ki her bir yeni araç yaşlandıkça, km artıkça piyasa rayici de düşmektedir. Hal böyle iken antika araçları bir kenara bırakacak olursak 2 yaşındaki bir araç ile 5 yaşındaki aynı marka model aracın piyasa rayiç fiyatları da aynı olmayacaktır. Piyasa rayici yüksek olan bir araçta ortaya çıkan hasar neticesinde meydana gelen değer kaybı yüksek olurken piyasa rayici düşük olan aracın değer kaybı ise daha düşük olacaktır. Bir kez daha söyleyecek olursak yaş sınırı olmamakla birlikte araçların yaşlarının aracın fiyatı bağlamında etkisi söz konusu olduğundan değer kaybı hesaplamasında da etkisi mevcuttur.

Araç Değer Kaybı Davası Zamanaşımı Süresi

Araç değer kaybı davası zamanaşımı süresi zarar ve ziyanın öğrenildiği tarihten itibaren başlayarak iki yıldır. Son iki yıl içerisinde bir kazaya karışmışsanız ve tam %100 kusurlu değilseniz araç değer kaybı tazminatını dava açarak alabilirsiniz.

Sonuç

Araç değer kaybı davası, baştan sona uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu davaların açılmasından önce profesyonel bir motorlu kara araçları değer kaybı eksperinden alınacak rapor hayati önemdedir. Alıncak bu rapor hukuki başvuru ve dava sürecinde yol gösterici olacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu  veya Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan araç değer kaybı davasını da  bir avukat tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak ekibimizde yer alan uzmanlarımız ve avukatlarımız ile araç değer kaybı takibi, tahsili ve davası sürecinde müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktan onur duyarız.

Araç değer kaybı nedir ?

Araç değer kaybı, trafik kazası sonucunda hasar gören araçta piyasa rayicine göre oluşan değer düşüklüğüdür.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır ?

Araç değer kaybı davası, sigorta şirketine ihtar çekip temerrüte düşürdükten sonra Asliye Ticaret Mahkemesi’nde veya Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde açılır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Araç değer kaybı hesaplaması, zorunlu mali mesuliyet sigortası genel şartları içerisinde bulunan formüle göre yapılır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır ?

Araç değer kaybı sigorta şirketine başvuru yaparak veya sigorta şirketine dava açarak alınır.

Aşağıda bulunan formu doldurduğunuz takdirde avukatlarımız ya da uzmanlarımız tarafından en kısa sürede geri dönüş sağlanacak ve tarafınıza detaylı bilgi sağlanacaktır.

 
Nafaka Artırım Davası
İş Kazası Nedir?

Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)” Yazısında 36 Soru Bulunmaktadır. Siz de Sorunuzu Sorabilirsiniz.

 1. blank
  Burak Tunçyürek Soruyu Yanıtla

  Merhaba,

  Avukat bey ben araç değer kaybı davası açmak istiyorum. Bundan 2 ay önce park halindeki aracıma vurdular ve aracımın sağ iki kapısı değişti, sağ ön ve arka çamurlukları ise onarıldı. 15.000,00TL’ye yakın tamir bedeli çıktı. Aracım Opel Astra 2014 model 55.000km ‘de değer kaybı almak için ne yapabiliriz. Makaleniz çok hoşuma gitti. Bu alanda çalışıyorsunuz sanırım. Bana yardımcı olabilir misiniz?

  Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  • blank
   Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Burak Bey,

   Anlatımınızdan anlaşıldığı üzere gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybı unsurlarını taşıdığı görülmektedir. 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre karşı tarafın kusurlu olan aracın trafik sigortasından araç değer kaybı tahsil edilebilir. Bunun için ofisimize gelerek tarafımızla görüşebileceğiniz gibi ayrıntılı bilgi için 0532 580 28 12 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

 2. blank
  Mustafa Kıvrakkaçar Soruyu Yanıtla

  Benim aracıma ışıklarda kırmızı ışıklarda beklerken arkadan gelen araç duramayıp vurdu. Kaza yerinde kendimiz tutanak tuttuk. Benim aracım 25.000KM olan 2016 model passat bagaj kapağı ve tampon değişti.. Değer kaybı davası açabilir miyim? Ne kadar para alabiliriz.

  • blank
   Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Mustafa Bey,

   Anlatımınızdan anlaşıldığı üzere gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybı unsurlarını taşıdığı görülmektedir. 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre karşı tarafın kusurlu olan aracın trafik sigortasından araç değer kaybı tahsil edilebilir. Bunun için ofisimize gelerek tarafımızla görüşebileceğiniz gibi ayrıntılı bilgi için 0532 580 28 12 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Araç değer kaybı tazminatınızın ne kadar olacağı hususu hakkında ekspertiz raporu tanzim ettirilerek öğrenilecektir.

   Saygılarımızla

 3. blank
  Mete Sarıaydın Soruyu Yanıtla

  Avukat bey,
  Yazınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bu yazınızla alakalı olarak başımdan geçen bir olayı size aktarmak istiyorum. 22.11.2017 tarihinde benim aracım 32.000,00TL’lik hasara maruz kaldı karşı tarafın sigorta poliçesi 33.000,00TL karşılıyormuş. Ben değer kaybını nasıl alırım. Aracım Mercedes c180 2017 model kaza zamanında 8.000km deydi.
  İvedi geri dönüşünüzü bekliyorum.

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Merhaba Mete Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
   Öncelikle alanında profesyonel bir eksperden araç değer kaybının tespitine ilişkin bir rapor düzenlettirmek gerekmekte. Araç değer kaybının tespitinden sonra poliçe teminat limitinden kalan 1.000 TL için sigorta şirketine başvurmak mümkündür. Bakiye kalan değer kaybı için ise araç sahibine ve şoföre dava açılması mümkündür.

   Ayrıca ikame araç bedelini de araç sahibinden ve şoföründen dava yoluyla tahsil edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımla

 4. blank
  Ramazan Camcı Soruyu Yanıtla

  Merhaba,

  Benim çok önemli bir sorum var. Benim 2017 Opel Astra aracımda 15.000TL hasar oldu. Sigorta şirketi ise bana yalnızca 4.000 TL ödedi. Ben dava açmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Merhaba Ramazan Bey,

   Ofisimize gelerek hukuki sorununuzu detaylı olarak anlattığınız takdirde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti tarafımızca sağlanacaktır.

   Bahsettiğiniz sorunlar ne yazık ki sigorta şirketleri ile mağdur araç sahipleri arasında sıkça yaşanmaktadır. Ekspertiz raporu incelemesi sonucunda bakiye alacak olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

   Saygılarımla

 5. blank
  Hanifi Yıldız Soruyu Yanıtla

  Benim arabama geçen ay park halinde evin önündeyken vurup kaçmışlar. Önce aracı kaskodan yaptırı-dım. Daha sonra polis güvenlik kamerasından arabanın sahibine şoföre ulaştı. Bu adamların ifadesi de alınmış. Ben şimdi araç değer kaybı alabilir miyim? Ne yapmalıyız?

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Merhaba Hanifi Bey,

   Araç değer kaybı hesaplamasında kusur dağılımı, hasarlı aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, hasarın durumu gibi etkenler önem arz etmektedir. Bu çerçevede aracınızın kilometresi 165.000km altındaysa ve aynı bölgeden de daha önceden hasarı bulunmuyorsa teorik olarak değer kaybı yaşadığı varsayılacaktır.

   Araç değer kaybı başvuru ve dava işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

   • blank
    Hanifi Yıldız Soruyu Yanıtla

    Avukat bey cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
    Benim aracım 2015 model passat ve 55.000 kilometredeydi. Aracımın daha önceden herhangi bir kazası yoktu. Sol arka çamurluk ve tampon değişti, sol arka kapıda işlem yapıldı. 14.000TL hasar bedeli çıktı. Ne kadar değer kaybı alırım?

    • blank
     Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

     Hanifi bey,

     2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları’nın ekinde araç değer kaybı hesaplama cetveli mevcuttur. Araç değer kaybı hesaplamaları burada belirtilen denkleme göre yapılmaktadır. Aracınızın hasarına ilişkin detaylı ekspertiz raporu, hasar fotoğrafları ve onarım fotoğraflarını alanında uzman bir araç değer kaybı eksperinin görerek hesaplama yapması gerekmektedir. Bizim avukat olarak bu bağlamda bir rakam vermemiz mümkün değildir. Ancak bize bu çerçevede danışmanlık sağlayan bir eksperlik bürosu mevcuttur. İlgililerden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde uzman görüşü alınması mümkündür.

     Saygılarımla

 6. blank
  Seyhan Çukurcu Soruyu Yanıtla

  3 hafta önce kavşakta kırmızı ışıkta dururken arkamdaki araç duramayıp aracıma vurdu. Aracımda toplam 12.000TL hasar ortaya çıktı. Araç değer kaybı davası açmak istiyorum.

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Merhaba Seyhan Bey,

   Araç değer kaybı hesaplamasında kusur dağılımı, hasarlı aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, hasarın durumu gibi etkenler önem arz etmektedir. Bu çerçevede kazanın oluşumu ve kusur dağılımı dikkate alındığında aracınızın kilometresi 165.000km altındaysa ve aynı bölgeden de daha önceden hasarı bulunmuyorsa teorik olarak değer kaybı yaşadığı varsayılacaktır.

   Araç değer kaybı başvuru ve dava işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

 7. blank
  Uğur Bayraktar Soruyu Yanıtla

  Merhaba,
  Karşı tarafın geçen hafta biz kırmızı ışıkta beklerken arkamızdan gelip vurdu. 20.000TL’ye yakın hasar çıktı. Kaskom vardı ve hasarı karşılayacak ancak araç değer kaybını nasıl alacağımı bilmiyorum. vuran aracın sürücüsü ehliyetsiz ve alkollüydü. Ayrıca vuran aracın da sigortası yoktu. Yardımlarınızı istirham ediyorum.

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Uğur Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Görülen trafik kazalarındaki en talihsiz durumlardan birisi le karşı kaşıyasınız diyebiliriz. Kusurlu aracın trafik sigortasının olmaması mağdurların başını ne yazıkki ağrıtıyor. Yine şanlısınız ki zamanında aracınıza kasko yaptırmışsınız.

   Hasar onarımı yönünden kaskonuz gerekeni yapacaktır. Araç değer kaybı yönünden ise asliye hukuk mahkemesinde kusurlu araç sürücüsüne ve araç sahibine dava açmanız gerekiyor. Bu davalar Sigorta Tahkim Komisyonu’ndaki yargılamaya göre ister istemez bir tık daha uzun sürüyor. Bu yargılama sonucunda aracınızda oluşan değer kaybını ayrıca talep etmeniz halinde ikame araç bedeli tahsiline ilişkin karar almanız mümkündür. Bu kararı icra müdürlüğünde ilamlı icra takibi yaparak alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Detaylı bilgi ve danışmanlık için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımızla

 8. blank
  Murat Aydın Soruyu Yanıtla

  Merhabalar,

  Aracıma park halindeyken alkollü bir taksi şoförü vurup kaçıyor. Polis çağırdım ve tutanak tutturdum. Kamera kayıtları incelenerek araç sahibine ulaştık. Aracım ciddi hasar gördüğünden dolayı perte çıkma ihtimali olduğu bilgisini verdi sigorta şirketi. Ancak taksinin sahibi kazalı aracı ucuza almak istiyor. Ben de bundan dolayı zarar edeceğim için satış yapmak istemiyorum. Aracımın hem hasar masrafları için hem de değer kaybı için dava açabilir miyiz?

  Yardımcılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhabalar Murat Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun temennilerimizi sunuyoruz.Aracınızın perte çıkması ya da onarım görmesine göre hukuki süreç değişiklik arz edecektir. Bu çerçevede tarafınıza yardımcı olabiliriz. Aracın pert total (tam hasar) işlemi görmesi halinde rayiç bedeli davası ve ikame araç bedeli davası açılabileceği gibi aracınızın onarım görmesi sonucunda oluşacak olan araç değer kaybını ve ikame araç bedelini dava yoluyla almak mümkündür.

   Saygılarımla

 9. blank
  Umut Öztürk Soruyu Yanıtla

  Avukat Bey,
  Geçtiğimiz yıl bir zincirleme kazada, dolmuşta yolculuk yapan annemin kolu kırılıyor. Hastaneden kaza kaynaklı olarak raporlarımız elimizde mevcut. Kolu alçıya alındığı için şikayetçi olmamıştık. Ama şimdi annem kolunu kullanamaz hale geldi ve ameliyat olacak. Bununla ilgili sigorta şirketini dava edebilirim miyim?

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Umut bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Umarız anneniz en kısa sürede sağlığına kavuşur.
   Annemizde oluşan kalıcı sakatlık için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Maddi tazminat davasını sigorta şirketine ve kusurlu araç maliki ile şoförüne yöneltebilecekken manevi tazminat davası ise yalnızca kusurlu araç maliki ile şoförüne yöneltebilecektir. Ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için lütfen ofisimize geliniz.

   Saygılarımızla

 10. blank
  Banu İPEKÇİ Soruyu Yanıtla

  Merhabalar Avukat Bey, Benim 2017 Temmuz ayında bir kazam mevcut. Karşı taraf %100 kusurlu, o zaman karşı tarafın sigortası arabamın hasarlarını yaptırmıştı. Ama değer kaybı için herhangi bir işlem yaptırmamıştım, böyle bir hakkımın olduğunu yeni öğrendim. Zaman aşımı süresine kadar dava sonuçlanır mı? Ona göre bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Banu hanım,

   Araç değer kaybı ve ikame araç bedeli davalarında haksız fiil zamanaşımı olan iki yıl geçerlidir. Zararın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde dava açma hakkınız mevcuttur. Bununla birlikte kazanın 2017’de olduğunu belirtmişsiniz. Tam tarih belirtilmesi halinde zamanaşımı net olarak hesapalanabilecektir. Ancak az bir zaman kaldığını söylemek mümkündür.

   Hukuk muhakemeleri kanunu gereği bu ve benzeri davalar kısmi olarak açılabileceği gibi zarar tamamen dava dilekçesinde toplu olarak da istenebilmektedir. Araç değer kaybı ekspertiz raporu ile araç değer kaybı bedeli net olarak ortaya konduktan sonra süresi içerisinde açılan bir davada sorun yaşanmayacaktır. Daha önce de bahsettiğimiz üzere sigorta tahkim komisyonunda açılan davaların adliye mahkemelerine göre oldukça kısa sürede sonuçlandığını tekrar hatırlatmak isteriz.

   Detaylı bilgi ve hukuki destek için ofisimizle iletişime geçiniz.

   Saygılarımızla

 11. blank
  Tekin Sarıkaya Soruyu Yanıtla

  İyi Günler, 2018 Eylül ayında zincirleme bir trafik kazasına karıştım, 2 araç kusursuzken, diğer araç %100 kusurlu. Aracımızın hasarını kusurlu aracın sigortası karşıladı. Kusursuz araçlardan diğeri değer kaybı için sigorta şirketine başvuru yaptığında çok düşük bir tutar ödemiş. Aracımda 17bin TL’lik bir hasar kaydı mevcuttur. Düşük bir tutar ödenecekse hiç uğraşmak istemiyorum. Ne kadar bir değer kaybı alabilirim? Kontrol sağlayabilir misiniz?

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Tekin bey,

   Öncelikle kazanız için çok geçmiş olsun. Araç değer kaybı 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları ekinde bulunan araç değer kaybı hesaplama cetveli çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu çerçevede her aracın uğramış olduğu hasara göre de değer kaybı farklılık arz etmektedir. Bu çerçevede aracınızın hasar dosyası incelenmeden net bir cevap vermek doğru olmayacaktır. Öte yandan 17.000TL’lik yüksek bir hasardan şartlar sağlandığı takdirde ciddi bir değer kaybı tazminatı çıkması muhtemeldir. Lütfen ayrıntılı bilgi ve destek için ofisimizle görüşünüz.

   Saygılarımızla

 12. blank
  Sezin Yıldız Soruyu Yanıtla

  2018 model Toyota Corolla aracım satın aldıktan birkaç ay sonra 2018 yılının Aralık ayında aracıma çarpıldı. Arabamın kilometresi yaklaşık olarak 5 bin kilometredeydi. Aracımın değer kaybı tahsil etmek istiyorum. Bu konuda bir aracı danışman şirket olduğunu öğrendim ama ana güven vermediler. Değer kaybını yüksek bir şekilde tahsil edecek bir Avukat ile çalışmak istiyorum.

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Sezin Bey,

   Tahancı Hukuk Bürosu avukatları alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşmaktadır. Büromuzda sıklıkla trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları üzerinde çalışılmaktadır. Bu çerçevede çalışan dava tiplerinden birisi de araç değer kaybı davalarıdır. Müvekkillerimizin uğramış oldukları zararı en iyi şekilde tazmine etmek bizim için bir görevdir. Hukuki yardım için lütfen iletişime geçiniz.

   Saygılarımızla

 13. blank
  ferudun al Soruyu Yanıtla

  Merhaba. Benim arabama 2 ay önce döner kavşaktan düz devam ederken park halinden yola çıkan bir araç sağ arka taraftan çarptı. Kaza raporunda % 75 karşı taraf ve %25 bizim araca kusur verildi. Aracım 2007 model Corolla ve 147.000 km de. Kaza sonrası kaskodan sağ arka kapı sacı, jant, lastik değişti tamponda onarım yapıldı. Toplamda 7.119 tl tramer kaydı oluştu. Bu arada aracın daha önce hiçbir değişeni yok. Öncelikle tereddüt ettiğim bir nokta araba yaş itibariyle 10 yaş üstü olduğu için değer kaybı bedeli alabilir miyim?

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Ferudun bey,

   Öncelikle kazanız için çok geçmiş olsun. Araç değer kaybı 2015 yılında yayınlanan Trafik Sigortası Genel Şartları ekinde bulunan araç değer kaybı hesaplama cetveli çerçevesinde hesaplanmaktadır. Ancak aracın yaşının yüksek olması, aracın kilometresinin 165.000 kilometreden yüksek olması ve sürücünün kusurlu olduğu durumlarda değer kaybı alınamamaktadır. Bu şartlar içerisinde aracınızın değer kaybı alma ihtimali çok düşüktür. Lütfen ayrıntılı bilgi ve destek için ofisimizle görüşünüz.

   Saygılarımızla

   Saygılarımızla

 14. blank
  ZAFER Soruyu Yanıtla

  2015 mayıs ayında karıştığım kazadan dolayı tamir süresinden doğan gün kaybı bedeli ile ilgili tarafıma 24 haziran 2019 da ilamsız takipte ödeme emri geldi. Zaman aşımı süresi ne kadardır. karşı taraf aracını yetkili serviste sigortamdan yaptırmıştır ve servis tarafından ikame araç hizmeti zaten verilmektedir. 1 haziran 2016 tarihinde 5,700 tl araç değer kaybı sigortamdan tahsil edilmiştir. İtiraz edebilirmiyim.

 15. blank
  Hakan Soruyu Yanıtla

  İyi günler. Aracımız kaza sonrası ağır hasarlı olarak tramere işlenecek ve 24.000₺lik bir onarım söz konusudur. Araç yapıldı değer düşüklüğü için eksper raporu tutuldu. 7.550₺ lira tespit edilen değer düşüklüğüne karşı sigorta 1.550₺ ödedi. Ne yapılabilir? Teşekkürler

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Hakan Bey,

   Öncelikle geçmiş olsun. Araç değer kaybı konusu oldukça teknik bir meseledir. Her ne kadar birden fazla hesaplama formülleri olsa da şu an hukuken geçerli olan hesaplama 2015 yılında yayınlanan KTK Genel Şartları’na göre yapılan ZMMS1 hesaplamasıdır. Bu çerçevede değer kaybınızın hesaplanarak dava yoluna girişilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. 0542 65 65 900 numaralı telefonu arayınız.

 16. blank
  Enes Burak Bozokdemir Soruyu Yanıtla

  Merhaba,

  Bayramın ilk günü aracımıza vurdular. Değer kaybı almak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz?

  Teşekkürler

  • blank
   Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Soruyu Yanıtla

   Merhaba Burak Bey,

   Kazanız için geçmiş olsun. Araç değer kaybı hususunda müvekkillerimize detaylı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Arzu ettiğiniz takdirde 0542 65 65 900 numaralı telefondan tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

 17. blank
  Hüseyin Soruyu Yanıtla

  Merhaba avukat bey tarafıma değer kaybı davası açıldı kazandı ve sigortamdan alması İçin gerekli yolu çizdik ama hatasız olarak mahkemeye sunulan davacının araçı aynı parçası daha önceki tarihde değişim yapılmış sigortam değer kaybı ücretini red edip konuyu kapattı şimdi ise kendi şahsıma hak mahrumiyeti davası açmış nasıl bir yol çizebilirim

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Merhaba Hüseyin Bey,

   Hakkınızda açılan ilk dava sürecinde sigorta şirketine mahkeme kanalıyla ihbarda bulunuldu mu? Bulunuldu ise sigorta şirketinin bu iddiası yersiz olacaktır ancak ne yazık ki uygulamada bahsettiğiniz hususlarda sorunlar yaşanmaktadır. Detaylı hukuki yardım için telefonla iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir