Kategori: Emsal Kararlar – İçtihatlar

Ankara Avukat – Tahancı Hukuk Bürosu; Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’in geçmişten günümüze vermiş olduğu emsal kararlarını (içtihatları) bu bölümde müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Yüksek mahkemelerin vermiş olduğu emsal kararlar – içtihatlar bilindiği üzere hukukun uygulanışı açısında hem avukatlara hem de yargının diğer kurucu unsuru olan hakim ve savcılara ışık tutmaktadır.

Yüksek mahkemelerin ortaya koymuş olduğu içtihatları takip edilip uygulamaya sokulmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar ne yazık ki ortaya çıkmaktadır. İnsan hayatının teknoloji ve bilimsel gelişimler ile değişime uğraması sonucunda hukuk dünyası da bir takım değişikliklere uğramaktadır. Bu hukuki değişiklikler kendisini öncelike emsal kararlarda içtihatlarda göstermektedir. İçtihatlara zaman içersinde kanun koyucu olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zamanla kanunlaştırılmaktadır.

Tahancı Hukuk Bürosu, yukarıda bahsedilen değişimin farkında olarak Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu son tarihli içtihatları yakından takip ederek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

Tahancı Hukuk Bürosu, Ankara’da bulunan ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı, iş davası avukatı, miras avukatı, kamulaştırma avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

sigorta-avukati-ankara-trafik-kazasi-hasar-terk-alkol

Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol

28.09.2018 Tarih ve K-2018/64927 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere hakemliğime edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu, 31.12.2017 tarihinde meydana gelen tek taraflı kaza sonucunda başvurana ait XXXX plakalı araçtameydana gelen 8.833,62 TL maddi zararın kasko sigortacısı tarafından tazminineilişkindir.

1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç

Dosya, koordinatör hakem tarafından 14.08.2018 tarihinde teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti vedosya mevcudu itibariyle duruşma yapılmasına gerek olmadığına ve başvuranın aracında meydana gelen hasar miktarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine

Bilirkişi ücreti olarak takdir edilen ücretin bilirkişinin hesap numarasına yatırılmasından sonra dosya bilirkişiye verilmiş, 31.08.2018 tarihli bilirkişi raporu 04.09.2018 tarihindetarafların e-posta adreslerine tebliğ edilmiştir.

Başvuran ve sigorta şirketi tarafından rapora karşı beyan/itiraz dilekçesi verilmemiştir.

Dosyada yapacak başkaca usul işlemi kalmadığından, dosya içeriği ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, uyuşmazlık hakkında 28.09.2018 tarihinde karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.
Continue reading “Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol”

arac-satisi-dolandiricilik-kapora-yargitay-ankara-ceza-avukati

Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora

15. Ceza Dairesi         2015/10361 E.  ,  2018/6786 K.
(Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : 5237 sayılı TCK’nın 158/1-g, 62, 52/2-4 ve 53. maddeleri gereğince mahkumiyet

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmü sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın, dolandırıcılık kastı ile gazeteye satılık araç ilanı verdiği, ilanı gören katılanın sanık ile irtibata geçtiği, arabanın satışı konusunda anlaştıkları, sanığın araç için kaparo istediği, katılanın da sanığın belirttiği hesaba toplamda 2200 TL para gönderdiği, ancak sonrasında sanığa ulaşamadığı sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda,
Continue reading “Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora”

yargitay-olumlu-trafik-kazasi-maddi-manevi-tazminat-davasi-ankara-avukat

Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat

17. Hukuk Dairesi         2016/1061 E.  ,  2018/10491 K.
(Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili ve davalılar … ve … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu aracın, yolcu olduğu minibüsten inen ve karşıya geçmek isteyen müteveffa …’a çarpması neticesinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ceza yargılamasında alınan rapora göre davalı sürücünün kazada tali kusurlu olduğunun belirlendiğini, davacı …’nın eşinin ölümü ile desteğinden yoksun kaldığını, diğer davacıların müteveffanın oğlu ve kızı olduklarını, davacıların manevi zarara uğradıklarını beyanla şimdilik 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, 100,00 TL cenaze giderinin ve davacı … için 15.000,00 TL, diğer davacılar için 10.000,00’er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat”

ticaret-unvanina-tecavuz-ticaret-sicil-terkin-ankara-sirket-avukati

Yargıtay:  Ticaret Unvanına Tecavüz, Sicil Terkin

11. Hukuk Dairesi  2016/6092 E.  ,  2018/340 K.
(Yargıtay:  Ticaret Unvanına Tecavüz, Ticaret Sicil Terkin)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 02/11/2015 tarih ve 2015/453-2015/874 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkili şirketin 2009 yılında kurulduğunu, “… İşleri” ibaresinin marka olarak şirket adına tescil edildiğini, müvekkilinin markasının tanınmış olduğunu, davalı şirketin 2010 yılında ticaret siciline tescil edildiğini, davalı şirketin müvekkili şirketin ticaret unvanı ve tescilli markası ile hemen hemen aynı sözcükleri ticaret ünvanı olarak tescil ettirdiğini, bu durumun müvekkili şirket açısından haksız rekabet yarattığını ileri sürerek davalının ticaret unvanındaki “… …İşleri” sözcüklerinin ticaret sicilinden terkini ve davalının müvekkili şirketin ticaret unvanına tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; müvekkilinin 2010 yılında ticaret unvanını hukuka uygun şekilde tescil ettirdiğini, AFİ logolu “Afi … …İşleri” ibareli markayı tescil ettirdiklerini, müvekkili şirket ile davacı şirketin hizmet sınıflarının farklı olduğunu, tarafların ticaretunvanlarının iltibas yaratmadığını, davacının dava açılmadan önce uzun süre sessiz kalmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı ile davalı şirketlerin unvanlarının birebir aynı olmaması, unvanlarının vurgu kelimesinden sonra yeterince ayırt edici kelimenin bulunması, şirketlerin çalışma alanlarının birbirinden farklı olması nedeni ile unvanların iltibasa yol açmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi ve ticaret unvanının sicilden terkini istemine ilişkindir. Davacının “… İşleri Tasarım Reklamcılık Proje Uygulama San. ve Tic. Ltd. Şti.” davalının “… …İşleri Ajans Ltd. Şti.” ibareli ticaret unvanları olup, tarafların ticaret unvanlarının kök kısımlarında yer alan “… İşleri” ve “… …İşleri” ibareleri benzer olduğu gibi; davacı bilgi iletişim ve medya sektöründe, davalı ise bilgi teknolojileri alanında sistem yazılımı sektöründe faaliyet göstermekte olup, iki şirketin faaliyet alanlarının da benzer olduğu hususları gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 16/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Continue reading “Yargıtay:  Ticaret Unvanına Tecavüz, Sicil Terkin”

yargitay-kasko-arac-rayic-farki-ikame-arac-kazanc-kaybi-pert

Yargıtay: Pert Araç, Rayiç Farkı, Kasko, Ticari Kazanç (İş) Kaybı

17. Hukuk Dairesi         2018/1878 E.  ,  2018/4981 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı vekilinin 10/07/2014 havale tarihli dava dilekçesinde; Davalı … şirketince 63730450 nolu kasko … poliçesi ile sigortalanan ve müvekkilinin maliki olduğu …plakalı aracın, 10/07/2013 tarihinde karıştığı maddi hasarlı trafik kazası neticesinde pert total olduğunu, 99.225,00 TL üzerinden … edilen ve piyasa değeri 100.000,00 TL’den daha fazla olan bu araç nedeniyle davalı … şirketinin, tam hasarlı kabul ettiği kazalı aracın (sovtaj) değerini 16.580,00 TL olarak belirleyip müvekkiline bırakmış, ayrıca ve sadece 43.420,00 TL tazminat ödeyerek müvekkilinin zararını tam olarak karşılamadığını, davalı şirket tarafından gerekli işlemler 15 gün içinde neticelendirilmediğinden çalışamayan müvekkilinin 2,5-3 aylık iş kaybı olduğunu ve zarara uğradığını, bu nedenlerle, müvekkile ait …plakalı aracın pert-total olması nedeniyle, müvekkiline eksik ödeme yapılması ve işlemlerdeki gecikme nedeniyle iş kaybına uğratılması nedeniyle uğranılan 1.000,00 TL zararın davalı …Ş.’den 01/08/2013 tarihinden itibaren ticari reeskont faizi ile birlikte tahsili ile müvekkiline ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, bilirkişi raporundan sonra talebini 24.482,96 TL’ye yükseltmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Pert Araç, Rayiç Farkı, Kasko, Ticari Kazanç (İş) Kaybı”
ankara-trafik-kazasi-davasi-avukati-istiap-haddi-rucu

Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi

17. Hukuk Dairesi         2018/1240 E.  ,  2018/5146 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili mahkememize verdiği 22/07/2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalının sahibi ve sürücüsü olduğu müvekkili şirkete … nolu … poliçesi ile sigortalı … plakalı araç ile … plakalı aracın 14/02/2014 tarihinde çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, … plakalı aracın … plakalı araca kusuru ile çarpması neticesinde maddi hasarın ödenmesi neticesinde, sigortalı araç sürücüsünün ruhsatında “römork çekebilir” ibaresinin bulunmaması ve kazada %100 kusurlu olması sebebiyle ödenen tazminatın rücuen tahsilini talep etme zorunluluğunun hasıl olduğunu, kazaya maruz kalan … araçta meydana gelen hasarın tazmini için servis ve yedek parça dahil olmak üzere toplam 2.180,00 TL bedelli ödeme yapıldığını, davalı adına … 11. … Müdürlüğü’nün 2010/19750 Esas sayılı dosyası ile takibe girişildiğini, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu bildirmiş ve itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Continue reading “Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi”