Kategori: Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

yargitay-uyusturucu-madde-ticareti-soyut-beyan-delil-yetersizligi-bozma-ankara-avukat

Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – Soyut Beyan – Delil Yetersizliği – Bozma

20. Ceza Dairesi         2018/5189 E.  ,  2018/5896 K.
(Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – Soyut Beyan – Delil Yetersizliği – Bozma)

  •  

“İçtihat Metni”

Mahkeme : İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

Bölge Adliye mahkemesince verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
5271 sayılı CMK’nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri ile sanık müdafiinin dilekçesinde “sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunmadığına” dair temyiz istemlerinin hükmün hukuki yönüne ait olduğu değerlendirilerek anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede;

Kendisinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine atılı suçu işlediğine, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet hükmü kesinleşen …’dan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgisi olduğuna ilişkin, …’ın soyut, …’un aşamalarda değişen soyut beyanları dışında sanığın mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 12.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

uyusturucu-madde-ticareti-ihracati-satma-yetkili-savcilik

Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – İhracatı – Yetki

5. Ceza Dairesi         2018/2776 E.  ,  2018/2406 K.
(Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – Satma – İhracatı – Savcılık – Yetki)

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 07/12/2016 tarihli ve 2016/52819 soruşturma, 2016/2466 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/03/2017 tarihli ve 2016/1996 soruşturma, 2017/75 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/04/2017 tarihli ve 2017/296 değişik iş sayılı kararının;
Continue reading “Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – İhracatı – Yetki”

yargitay-ankara-ceza-avukati-uyusturucu-madde-ticareti-satma-bozma

Yargıtay: Uyuşturucu Satma – Kesin Delil – Bozma

20. Ceza Dairesi         2017/6703 E.  ,  2018/1145 K.

“İçtihat Metni”

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
… … … hakkında verilen hükmün incelenmesinde:
Hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesinden sonra sanığın gönderdiği 28/06/2016 tarihli dilekçesinde “…Yargıtay’da olan cezamın onaylanmasını talep ederim.”, 14/02/2017 tarihli dilekçesinde “…Yargıtay hakkımdan feragat ederek dosyamın onaylanmasını istiyorum.” ve 16/06/2017 tarihli dilekçesinde “…dosyamın suç ortaklarından ayrılarak tasdik edilmesini ve cezamın infazı için mahkememe gönderilmesini talep ederim.” şeklindeki beyanlarının temyiz isteğinden vazgeçme niteliği taşıması; bu dilekçeleri göndermesinin ardından gönderdiği 25/07/2017, 04/08/2017, 11/12/2017 ve 13/12/2017 tarihli dilekçeleriyle yaptığı temyiz talebinin ise yasal süresinden sonra olması ve temyiz süresi geçtikten sonra vazgeçmeden dönülmesinin mümkün bulunmaması karşısında sanığın temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
Continue reading “Yargıtay: Uyuşturucu Satma – Kesin Delil – Bozma”