Kategori: Hukuki Haberler

Ankara Avukat – Tahancı Hukuk Bürosu; Dünya’da ve Türkiye’de hukuk bilimi ve hukuk pratiği hızlı bir değişkenlik içerisindedir. Tahancı Hukuk Bürosu Türkiye ve Dünya’da gerçekleşen bu değişiklikleri yakından takip ederek bu bölümde Hukuki Haberler başlığı altında müvekkilleri ile paylaşmaktadır.Hukukçunun en son gerçekleşen değişiklikten ya da vuku bulan önemli olaylardan kısacası hukuki haberler konusunda yakın takipte olması oldukça önemlidir. Tahancı Hukuk Bürosu olarak yalnızca Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir özelinde değil tüm Dünya’yı takip ediyoruz.

Hukuki Haberler başlığı altında Türkiye’de gerçekleşen önemli mevzuat değişiklikleri, önemli davalarda ortaya çıkan kararlar, önemli hukuki mütalaalar, Türkiye kamuoyunu ilgilendiren vakalar ile Dünya’nın genelini ilgilendiren uluslararası anlaşmalar, siyasi kararlar ve düzenlemeler üzerinde durulmaktadır.

Tahancı Hukuk Bürosu olarak başkent Ankara’da bulunmanın avantajını kullanarak yeri geldiğinde kulis bilgileri ile müvekkillerimizi en önemli hukuki meseleler hakkında haberdar etmekten onu duyarız.

Tahancı Hukuk Bürosu, Ankara’da bulunan ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı, iş davası avukatı, miras avukatı, kamulaştırma avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ankara avukat

Mevzuat: Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 02 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu olarak yeni mevzuatları ve mevzuat değişikliklerini müvekkillerimizle ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım ve yıkım işinde, şantiye şefliğini üstlenecek olan ilgili teknik elemanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası, 42 nci ve 44 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Continue reading “Mevzuat: Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Ankara Avukat

Mevzuat: Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 01 Mart 2019 tarihli 30701sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu olarak yeni mevzuatları ve mevzuat değişikliklerini müvekkillerimizle ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, ünite ve merkezde görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasını sağlayacak diyaliz eğitim merkezlerine ve diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan ünite ve merkezleri, buralarda görev alacak personeli ve diyaliz hizmeti ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Continue reading “Mevzuat: Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik”

mevzuat-eriskinler-icin-engellilik-degerlendirmesi-hakkinda-yonetmelik

Mevzuat: Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu olarak yeni mevzuatları ve mevzuat değişikliklerini müvekkillerimizle ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Continue reading “Mevzuat: Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”

2019-yili-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-turkiye-barolar-birligi

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Continue reading “2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”

ankara-avukat-okul-servis-araclari-yonetmeligi-degisiklik

Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

25.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.
Continue reading “Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik”

ankara-avukat-adli-tatil-2018-hmk-sureler-iyuk-cmk

2018 Yılı Adli Tatil Dönemi Başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başladı. 2018 yılı adli tatil dönemi 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Adli tatil döneminde adliyelerdeki bir çok iş ve işlem durmuş olacak. Kanunlarda tahdidi olarak sayılan iş ve işlemler dışında mahkemelerde iş ve işlem yapılmayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yeni adli dönem 1 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Continue reading “2018 Yılı Adli Tatil Dönemi Başladı”