POMEM, PMYO, PAEM Sene Sonu Mülakatı / Sözlü Sınav İptal Davası Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı 2020

POMEM, PMYO, PAEM Sene Sonu Mülakatı / Sözlü Sınav İptal Davası Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Tahancı

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/

DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN:

VEKİLİ : Av. Fatih Tahancı – Av. Ayşe TAHANCI

Çukurambar Mahallesi, 1480. Sokak, No:2 Besa Kule İş Merkezi, A Blok, Kat:14, Daire:52 Çankaya/Ankara

DAVALILAR: 1- İçişleri Bakanlığı / ANKARA

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri (Aynı adreste)

2- Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA

VEKİLİ : Av. (Aynı adreste)

İSTEMİN KONUSU : Davacının Polis Amirleri Eğitim Merkezinden (PAEM) mezun olmadan önce girdiği sözlü sınavdan başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinin “öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler” ibaresinin, 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler” ibaresinin, 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği” ibaresinin, 8. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir” ibaresinin ve 8. maddenin 8. fıkrasında yer alan “sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, düzenleyici işlemin dava konusu maddelerinin hakkaniyete, eşitliğe, liyakata ve kariyer ilkelerine aykırı olduğu, sınav komisyonunun hangi alanlardan ve hangi konulardan soru hazırlayacağının düzenlenmediği, idareye sınırsız bir alanda soru hazırlama ve soru sorma yetkisi verildiği, sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılmasına izin veren düzenlemenin objektif bir sınav yapılmasına engel olacağı, 8. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir” ibaresinin adaylar arasında nesnel bir değerlendirme ölçütü olan okul başarı puanını etkisiz kılacağı, sözlü sınavın seçimin tek belirleyici unsuru haline geleceği, 8. maddenin 8. fıkrasında yer alan “sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez” ibaresinin dava açmadan önce idareye itiraz edebilmeye imkan veren İYUK.11 maddeye açıkça aykırı olduğu, sözlü sınavda kendisine sorulan tüm sorulara doğru cevap verdiği, hangi sebeple başarısız sayıldığının tutanakta yer alması gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMASI : Davalı İdareler tarafından, eğitim sonu sınavına ilişkin tüm işlemlerin mevzuata uygun yapıldığı, sözlü sınav komisyonunda görev alan komisyon başkan ve üyelerinin mevzuta uygun olarak belirlendiği, komisyon tarafından önceden hazırlanan soruların adaylar tarafından kura usulü belirlendiği, adayın verdiği cevabın yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilip verilen puanların gerekçeleri ile birlikte her bir komisyon üyesi tarafından ayrı tanzim edilen Sınav Puan Değerlendirme Karar Formunda belirtildiği, aday hakkında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanının belirlendiği, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :

DÜŞÜNCESİ : Bireysel işlem yönünden yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma için verilen süre geçtikten sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 6638 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca, Polis Amirleri Eğitim Merkezinden mezun olan adayların sözlü sınava tabi tutulduğu, davacının, sözlü sınav sonucunda başarısız sayılması üzerine sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Yönetmeliğin 5. maddesinin “öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler” ibaresinin, 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler” ibaresinin, 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği” ibaresinin, 8. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir” ibaresinin ve 8. maddenin 8. fıkrasında yer alan “sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında, idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Anayasa’nın 124. maddesinde, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabileceği hüküm altına alınmıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 6638 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dahil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.” hükmü yer almıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin ”Sınav şekli ve esasları” başlıklı 8. maddesinde; ”(1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir. (2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar; a) Mesleki bilgi düzeyi, b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, ç)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler. (3)Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir. (4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir. (5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi İnternet sayfasında ilan edilir. (6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. (7)Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. (8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; idarelerin kendilerine tanınan düzenleme yetkisini Anayasa ve kanunlarla belirlenen sınırlar içinde kullanması gerektiği, yasa koyucu tarafından düzenlenen Kanun metninde açık bir şekilde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları gerektiğinin hüküm altına alındığı, Kanun’un uygulanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin dava konusu maddelerinde yer alan ibarelerde, adayların mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirileceğinin belirtildiği, idare tarafından üst hukuk normlarına uygun olarak hazırlanan yönetmelik hükmüyle davalı idare bünyesinde çalışacak personelin seçiminde objektif kriterlerin esas alındığı görülmekte olup, dava konusu düzenleyici işlem yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan bu kısma ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin bireysel işlem ve davacı hakkında düzenlenen sözlü sınav puan değerlendirme formu incelendiğinde, 40 puan üzerinden değerlendirilen mesleki bilgi düzeyi için davacı hakkında sınav komisyonunun bütün üyeleri tarafından 25 puan takdir edildiği, yine 20’şer puan üzerinden yapılan değerlendirmede bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü kriteri, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı kriteri ile liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu kriteri hakkında davacı için bütün komisyon üyeleri tarafından her bir kriter için ayrı ayrı 10 puan takdir edildiği, her bir kriter yönünden bütün komisyon üyeleri tarafından aynı puanların takdir edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı, bu haliyle işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının sözlü sınavdan başarısız sayılmasına ilişkin işlem yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne,

2. 01-05/12/2019 tarihleri arasında yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine göre yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinin “öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler” ibaresi, 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler” ibaresi, 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği” ibaresi, 8. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir” ibaresi ve 8. maddenin 8. fıkrasında yer alan “sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez” ibaresi yönünden davacının YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

4. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere, 16/09/2020 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

blank
blank
blank
İtirazın İptali Davası
Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Talebinin Reddi İşleminin İptali Davası – Yürütmeyi Durdurma Kararı

POMEM, PMYO, PAEM Sene Sonu Mülakatı / Sözlü Sınav İptal Davası Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı 2020” Yazısında 6 Soru Bulunmaktadır. Siz de Sorunuzu Sorabilirsiniz.

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Bu dosyamızda arkadaşımız komiser yardımcısı olarak görevine başlayacak. Umut ediyoruz ki bu karar emsal niteliğinde olup diğer kişilerin de işe başlamasına olanak sağlayacak…

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   Emniyet henüz YD kararına itiraz etmedi ancak edecektir. Onlar itiraz etmiş olsa da daire kararının kaldırılacağını düşünmüyorum.
   Bu arada biz de yönetmelik açısından itiraza gittik.

 1. blank
  Coşkun Soruyu Yanıtla

  Avukat bey merhaba.
  Davamız ayrı ancak dava konumuz aynı. Benim durumum gibi olan kişilerin hakkını savunduğunuz için teşekkür ederim. Polis okullarındaki tüm eğitim ve öğretimi yok sayıp, mezuniyete çok az zaman kala insanları okuldan çıkarma aracı olarak kullanılan bu ne olduğu belirsiz, hukuktan yoksun mülakatın ortadan kaldırılmasına vesile olursanız, biz mazlumların ve ailelerimizin çok fazla duasını alacaksınız. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Umarım hukuka, adalete inancımız sizin vesilenizle artar. Güzel haberlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

  • blank
   Av. Fatih Tahancı AvukatSoruyu Yanıtla

   İçerisinde bulunduğumuz tüm ortamlarda PAEM, PMYO ve POMEM öğrencilerinin bu derdini anlatmaya, izah etmeye gayret gösteriyoruz. Umut ediyoruz ki yönetmeliğin iptali yönünde de bir karar çıkartabiliriz. Mağduriyetler arşa ulaşmış durumda.

   2 Yıl, 1 yıl ya da 6 ay eğitim sonunda öğrenciye diploma ya da sertifika ver ama sen polis olamazsın demenin ne mantıkla ne de vicdanla açıklanabilir.

   Bakalım mevlam neyler neylerse güzel eyler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir