Etiket: arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması

danistay-uzman-erbas-guvenlik-sorusturmasi-atamama-bozma-ankara-avukat

Danıştay: Uzman Erbaş – Güvenlik Soruşturması – Atamama – Bozma

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2015/4837 E.  ,  2015/6384 K.
(Danıştay: Uzman Erbaş – Güvenlik Soruşturması – Atamama – Bozma)

  • karar düzeltme kabul, bozma, atama şartları, güvenlik soruşturması

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4837
Karar No : 2015/6384

Kararın Düzeltilmesini İsteyen(Davacı):
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) : / ANKARA
Vekili : Av.
İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesince verilen 13/05/2015 tarihli ve E:2014/3316, K:2015/3066 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, 2011 yılı 1. dönem uzman erbaş temini faaliyeti kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca açılan uzman erbaş sınavını kazanan davacının Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin uzman erbaş olarak alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen 6. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin 13.02.2012 günlü işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 19/12/2013 tarihli ve E:2012/682, K:2013/1800 sayılı kararı ile, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde, “taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adlî sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak” uzman erbaş olarak alınacaklarda aranacak şartlar arasında sayılmış olması ve davacı hakkında Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25.12.2003 tarihli ve E:2003/325, K:2003/113 sayılı kararı ile Türk Ceza Kanunu’nun 283/1 maddesi uyarınca 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 34.671.000-TL ağır para cezasına çevrilerek cezanın teciline karar verilmiş olması nedeniyle, Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığı anlaşıldığından, anılan gerekçelerle atamaya ilişkin işlemlerinin iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Continue reading “Danıştay: Uzman Erbaş – Güvenlik Soruşturması – Atamama – Bozma”

danistay-guvenlik-sorusturmasi-arsiv-taramasi-atama-iptal-bozma-ankara-avukat

Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması

Danıştay 12. Daire Başkanlığı  2015/2238 E. , 2015/4853 K.
(Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması – Bozma – Atama)

page1image24796096

“İçtihat Metni”

 

T.C.
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/2238
Karar No : 2015/4853

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalılar) :

İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 21/11/2014 tarihli ve E:2014/124; K:2014/1753 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir
Savunmasının özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin ve 2577 sayılı Kanun’un 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava; Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atanması planlanan infaz ve koruma memuru öğrencisi davacının, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca atamasının yapılmasının uygun olmadığına ilişkin 07.01.2013 tarihli ve 2013/4 sayılı işlemi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2013 tarihli ve 7772 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının atanabilmesi için güvenlik soruşturmasının olumlu olarak sonuçlanması gerektiği açık olup, her ne kadar hakkında Mahkemece verilen kararda hükmün açıklanması geri bırakılmış ise de; yapacağı görevin önem ve özelliği dikkate alındığında hizmet gerekleri doğrultusunda takdir yetkisi kullanılarak güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Continue reading “Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması”