Etiket: Danıştay bozma iptal atama

danistay-guvenlik-sorusturmasi-arsiv-taramasi-atama-iptal-bozma-ankara-avukat

Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması

Danıştay 12. Daire Başkanlığı  2015/2238 E. , 2015/4853 K.
(Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması – Bozma – Atama)

page1image24796096

“İçtihat Metni”

 

T.C.
DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/2238
Karar No : 2015/4853

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalılar) :

İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 21/11/2014 tarihli ve E:2014/124; K:2014/1753 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir
Savunmasının özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin ve 2577 sayılı Kanun’un 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava; Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atanması planlanan infaz ve koruma memuru öğrencisi davacının, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca atamasının yapılmasının uygun olmadığına ilişkin 07.01.2013 tarihli ve 2013/4 sayılı işlemi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2013 tarihli ve 7772 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının atanabilmesi için güvenlik soruşturmasının olumlu olarak sonuçlanması gerektiği açık olup, her ne kadar hakkında Mahkemece verilen kararda hükmün açıklanması geri bırakılmış ise de; yapacağı görevin önem ve özelliği dikkate alındığında hizmet gerekleri doğrultusunda takdir yetkisi kullanılarak güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Continue reading “Danıştay: Arşiv Araştırması – Güvenlik Soruşturması”