Etiket: trafik kazası avukatı

sigorta-avukati-ankara-trafik-kazasi-hasar-terk-alkol

Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol

28.09.2018 Tarih ve K-2018/64927 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere hakemliğime edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu, 31.12.2017 tarihinde meydana gelen tek taraflı kaza sonucunda başvurana ait XXXX plakalı araçtameydana gelen 8.833,62 TL maddi zararın kasko sigortacısı tarafından tazminineilişkindir.

1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç

Dosya, koordinatör hakem tarafından 14.08.2018 tarihinde teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti vedosya mevcudu itibariyle duruşma yapılmasına gerek olmadığına ve başvuranın aracında meydana gelen hasar miktarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine

Bilirkişi ücreti olarak takdir edilen ücretin bilirkişinin hesap numarasına yatırılmasından sonra dosya bilirkişiye verilmiş, 31.08.2018 tarihli bilirkişi raporu 04.09.2018 tarihindetarafların e-posta adreslerine tebliğ edilmiştir.

Başvuran ve sigorta şirketi tarafından rapora karşı beyan/itiraz dilekçesi verilmemiştir.

Dosyada yapacak başkaca usul işlemi kalmadığından, dosya içeriği ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, uyuşmazlık hakkında 28.09.2018 tarihinde karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.
Continue reading “Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol”

yargitay-olumlu-trafik-kazasi-maddi-manevi-tazminat-davasi-ankara-avukat

Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat

17. Hukuk Dairesi         2016/1061 E.  ,  2018/10491 K.
(Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili ve davalılar … ve … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu aracın, yolcu olduğu minibüsten inen ve karşıya geçmek isteyen müteveffa …’a çarpması neticesinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ceza yargılamasında alınan rapora göre davalı sürücünün kazada tali kusurlu olduğunun belirlendiğini, davacı …’nın eşinin ölümü ile desteğinden yoksun kaldığını, diğer davacıların müteveffanın oğlu ve kızı olduklarını, davacıların manevi zarara uğradıklarını beyanla şimdilik 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, 100,00 TL cenaze giderinin ve davacı … için 15.000,00 TL, diğer davacılar için 10.000,00’er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Ölümlü Trafik Kazası – Manevi Tazminat”