Etiket: trafik kazası davası

yargitay-trafik-kazasi-yaralanma-maluliyet-rapor-celiski-ankara-avukat

Yargıtay: Trafik Kazası – Yaralanma – Maluliyet – Rapor – Çelişki

17. Hukuk Dairesi         2016/1043 E.  ,  2018/10489 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası – Yaralanma – Maluliyet – Rapor – Çelişki)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 31/07/2012 tarihinde davacı şirketin trafik sigortacısı, davalının sigortalısı ve sürücüsü olduğu motosiklet ile dava dışı sürücü … idaresindeki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, davalı sürücünün asli kusurlu ve ehliyetsiz olduğunu, kaza sonucunda sigortalı motosiklette yolcu olan …’da %12,6 oranında maluliyet meydana geldiğini, 38.000,00 TL işgöremezlik tazminatının hak sahibine 19/11/2013 tarihinde ödendiğini, genel şatlar uyarınca ehliyetsizlik nedeniyle rücu hakkının doğduğunu beyanla, şimdilik 38.000,00 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kusura ve maluliyet oranına itiraz ederek hatır taşımacılığı bulunduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının kısmen kabulü ile 13.835.28 TL’nin ödeme tarihi olan 19/11/2013’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Continue reading “Yargıtay: Trafik Kazası – Yaralanma – Maluliyet – Rapor – Çelişki”

sigorta-avukati-ankara-trafik-kazasi-hasar-terk-alkol

Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol

28.09.2018 Tarih ve K-2018/64927 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere hakemliğime edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu, 31.12.2017 tarihinde meydana gelen tek taraflı kaza sonucunda başvurana ait XXXX plakalı araçtameydana gelen 8.833,62 TL maddi zararın kasko sigortacısı tarafından tazminineilişkindir.

1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç

Dosya, koordinatör hakem tarafından 14.08.2018 tarihinde teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti vedosya mevcudu itibariyle duruşma yapılmasına gerek olmadığına ve başvuranın aracında meydana gelen hasar miktarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine

Bilirkişi ücreti olarak takdir edilen ücretin bilirkişinin hesap numarasına yatırılmasından sonra dosya bilirkişiye verilmiş, 31.08.2018 tarihli bilirkişi raporu 04.09.2018 tarihindetarafların e-posta adreslerine tebliğ edilmiştir.

Başvuran ve sigorta şirketi tarafından rapora karşı beyan/itiraz dilekçesi verilmemiştir.

Dosyada yapacak başkaca usul işlemi kalmadığından, dosya içeriği ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, uyuşmazlık hakkında 28.09.2018 tarihinde karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.
Continue reading “Sigorta Tahkim Komisyonu: Kasko – Hasar – Alkol”

ankara-trafik-kazasi-davasi-avukati-istiap-haddi-rucu

Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi

17. Hukuk Dairesi         2018/1240 E.  ,  2018/5146 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili mahkememize verdiği 22/07/2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalının sahibi ve sürücüsü olduğu müvekkili şirkete … nolu … poliçesi ile sigortalı … plakalı araç ile … plakalı aracın 14/02/2014 tarihinde çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, … plakalı aracın … plakalı araca kusuru ile çarpması neticesinde maddi hasarın ödenmesi neticesinde, sigortalı araç sürücüsünün ruhsatında “römork çekebilir” ibaresinin bulunmaması ve kazada %100 kusurlu olması sebebiyle ödenen tazminatın rücuen tahsilini talep etme zorunluluğunun hasıl olduğunu, kazaya maruz kalan … araçta meydana gelen hasarın tazmini için servis ve yedek parça dahil olmak üzere toplam 2.180,00 TL bedelli ödeme yapıldığını, davalı adına … 11. … Müdürlüğü’nün 2010/19750 Esas sayılı dosyası ile takibe girişildiğini, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu bildirmiş ve itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Continue reading “Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi”

ankara-trafik-kazasi-davasi-avukati-sigorta-tahkim-komisyonu-istinaf-temyiz-yargitay-bolge-adliye-mahkemesi

Yargıtay: Sigorta Tahkim Komisyonu, İstinaf, Temyiz

17. Hukuk Dairesi         2018/2981 E.  ,  2018/6265 K.
(Yargıtay, Sigorta Tahkim Komisyonu, İstinaf, Temyiz)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

K A R A R
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca tüm yurtta 20.07.2016 tarihinde göreve başlamıştır.


5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun “Sigortacılıkta Tahkim” başlıklı 12. maddesinin son cümlesinde “Temyize ilişkin usul ve esaslar hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun uygulanır” düzenlemesi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 447/2 maddesi “Mevzuatta yürürlükten kaldırılan 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerinin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.” düzenlemesi ile sigortacılıkta tahkim ile ilgili kanun yolunda Hukuk Muhakemeleri Kanunun uygulanacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341/5. maddesinde diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabileceği düzenlenmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Sigorta Tahkim Komisyonu, İstinaf, Temyiz”