Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Hesaplama – Bilirkişi Raporu

ankara-avukat-arac-deger-kaybi-davasi-hesaplama-bilirkisi

17. Hukuk Dairesi         2017/980 E.  ,  2018/1219 K.
(Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Hesaplama – Bilirkişi Raporu)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:


-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacıya ait … plakalı araç evinin önünde park halindeyken davalı sürücünün kullandığı … plakalı aracın davacının aracına çarptığını, davalı sürücünün kazada %100 kusurlu olduğunu bu kaza nedeni ile araçta değer kaybı meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak koşuluyla 1.000,00 TL değer kaybının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiş, 25.05.2016 tarihli dilekçesi ile talep miktarını 4.000,00 TL’ye yükseltmiştir.Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 4.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar vermiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.Dava trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı talebine ilişkindir.


Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması ondan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 22.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Araç Değer Kaybı / İkame Araç / Ticari Kazanç Kaybı / Hasar Bedeli / Pert Bedeli Alanındaki Diğer İçtihatlar

 

Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti - İhracatı - Yetki
Danıştay: Tıbbi Hatalı Uygulama - Malpraktis - Tazminat - Bozma

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir