Yargıtay: Araç Değer Kaybı – İkame Araç Bedeli – Sigorta Teminat

arac-deger-kaybi-ankara-avukat-ikame-arac-bedeli-trafik-kazasi
17. Hukuk Dairesi         2017/5631 E.  ,  2018/4390 K.
(Yargıtay: Araç Değer Kaybı – İkame Araç Bedeli – Sigorta Teminat)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; davalı … şirketine zorunlu trafik sigortası ile sigortalı, küçük … sevk ve idaresindeki, … plakalı aracın, davacıya ait, dava dışı … sevk ve idaresindeki … plakalı araca çarpması sonucu oluşan zarar nedeni ile tespit talebi ile başvurduğu … 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/7 D.İş sayılı delil tespiti dosyası üzerinden alınan bilirkişi raporuna göre araçtaki hasar bedelinin 5.248,00 TL olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla 5.248,00 TL hasar bedeli, 500,00 TL araçtaki değerkaybı, 808,85 TL tespit gideri, 2.000,00 TL araç kiralama bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … vekili; davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili; görev ve husumet itirazında bulunup, ikame araç talebinin poliçe teminatı kapsamı dışında olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı …; cevap vermemiş, duruşmadaki beyanında davayı 3.000,00 TL olarak kabul ettiğini beyan etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; bilirkişi raporuna dayanarak davalı …’e yönelik açılan davanın reddine; diğer davalılara yönelik davanın kısmen kabulü ile 6.448,00 TL’nin kaza tarihi olan 24/02/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına, ileri sürülüşe göre davanın ev başkanı sıfatıyla açılmış olmasına göre davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar nedeniyle değer kaybı, ikame araç bedeli ve hasar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece benimsenen 02.04.2014 tarihli bilirkişi raporu içeriğine göre 500,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması Dairemiz ilkelerine uygun değildir.

Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3-Davalı … zarara neden olan davalı …’a ait aracın trafik sigortacısıdır. … genel şartları hükümlerine göre davalı … gerçek zarar kapsamında olmayan dolaylı zararlardan sayılan ikame araç bedelinden sorumlu değildir. Davacıya ait aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle talep edilen ikame araç bedeli (iş kaybı bedeli) zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı dışında kaldığından, davalı sigortanın sorumlu tutulması isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince davalı … yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’ne geri verilmesine 19.04.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay: Kazanç Kaybı - Sigorta - Teminat - Yansıma Zarar
Yargıtay: İhtiyari Mali Mesuliyet - Sigorta Tahkim - Bilirkişi Raporu

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir