Yargıtay: Boşanma – Tazminat – Tam Kusur – Bozma

Yargitay-2-Ankara-Avukat-Bosanma-Tazminat-Tam Kusur-Bozma
2. Hukuk Dairesi         2017/6908 E.  ,  2018/13048 K.
(Yargıtay: Boşanma – Tazminat – Tam Kusur – Bozma)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından katılma yoluyla, tedbir ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın miktarları yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenilen erkeğin şiddet uyguladığı vakıası ispatlanmadığından kusur belirlemesine esas alınamaz ise de; mahkemece belirlenen ve gerçekleşen vakıalardan davalı erkeğin tam kusurlu eylemleriyle boşanmaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 19.11.2018 (Pzt.)

Kararın PDF Versiyonu İçin Tıklayınız

Danıştay: Trafik Kazası - Yeşil Kart - Hizmet Kusuru
Danıştay: Trafik Kazası - Buzlu Yol - Hizmet Kusuru - Bozma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir