Yargıtay: Karayolları Genel Müdürlüğü – Trafik Kazası – Görevli Mahkeme – Hizmet Kusuru

yargitay-karayollari-genel-mudurlugu-hizmet-kusuru-trafik-kazasi-gorevli-mahkeme
17. Hukuk Dairesi         2016/2589 E.  ,  2018/11881 K.
(Yargıtay: Karayolları Genel Müdürlüğü – Trafik Kazası – Görevli Mahkeme – Hizmet Kusuru)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalının bakım ve temizliğinden sorumlu olduğu karayolunun çamurlu ve kaygan olması nedeniyle gerçekleşen kazada davacının aracında hasar oluştuğunu, hasarlı hale gelen aracın değer kaybına uğradığını, tamir süresince aracını kullanamayan davacının taksi masrafı yapmak durumunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 7.339,80 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 5.524,73 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç hasar bedeli, araç değer kaybı ve araç mahrumiyeti zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Yargı yolu kavramı, bir hukuk sisteminde herhangi bir davanın o hukuk sistemine dahil yargı kollarından hangisinde bakılacağını ifade eder. Uyuşmazlığa hangi yargı kolunda bakılacağı hususu, davanın genel koşullarından olup mahkemece re’sen dikkate alınması gereklidir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan Karayolları Genel Müdürlüğü, kamu hizmeti sırasında verdiği zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildir. Hizmet kusurundan dolayı açılan davaların, İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi uyarınca tam yargı davası olarak ikame edilmesi gerekmektedir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Esasen 2918 Sayılı KTK’nun hukuki sorumluluğa ilişkin 85. ve devamı maddelerinde araç işletenin sorumluluğu düzenlenmiş olup idarenin hizmet kusurundankaynaklanan sorumluluğu bu yasa kapsamı dışında tutulmuştur.

Somut olayda; davacı vekili, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne karşı hizmet kusuruna dayanarak işbu davayı açmıştır.

Bu durumda mahkemece, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan davaya bakma görevi idari yargıya ait olduğundan, mahkemenin yargı yolu bakımından görevsizliğine ve dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 10/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay: Ticari Kazanç Kaybı - Pert Araç - Değer Kaybı - Manevi Tazminat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir