Yargıtay: Kazanç Kaybı – Sigorta – Teminat – Yansıma Zarar

ticari-kazanc-kaybi-yargitay-ankara-avukat-trafik-kazasi
17. Hukuk Dairesi         2017/1152 E.  ,  2018/1650 K.
(Yargıtay: Kazanç Kaybı – Sigorta – Teminat – Yansıma Zarar)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı …Ş (… Sigorta A.Ş) vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı vekili; 04.09.2014 tarihinde, davacı adına kayıtlı araç ile davalıların sürücü, işleten, zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu araç arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen trafik kazasında davacıya ait araçta maddi hasar meydana geldiğini; fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile 500,00 TL maddi tazminatın ve değer kaybının haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Davalı … Şirketi vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile; 8.488,00 TL’nin 500,00 TL’sine dava tarihinden geri kalan 7.988,00 TL’sine ise ıslah tarihi olan 12/10/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı …Ş (… Sigorta A.Ş) vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı … şirketinin Zorunlu Mali Mesuliyet poliçesinden kaynaklanan sorumluluğu azami poliçe teminat limiti dahilinde sigortalı araç sürücüsünün kusur oranı ve gerçek zarar ile sınırlıdır. ZMSS Genel Şartlarının A.3 maddesinde “Teminat Dışı Kalan Haller” başlığında (m) bendinde; dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat taleplerinin teminat dışı kaldığı açıkça belirtilmiştir. Kazanç kaybı, gerçek zarar dışında aracın hasarlanması nedeniyle uğranılan dolaylı bir zarar olması sebebiyle poliçe teminatına dahil değildir. Bu nedenle davalı … şirketinin kazanç kaybından sorumluluğuna karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün davalı …Ş (… Sigorta A.Ş) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile davalı … şirketi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …Ş (… Sigorta A.Ş)’ne geri verilmesine, 07/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay: Sigorta Tahkim Komisyonu - Temyiz Sınırı
Yargıtay: Araç Değer Kaybı - İkame Araç Bedeli - Sigorta Teminat

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir