6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler

6136-sayili-kanun-hancer-bicak-ankara-ceza-avukati-1.jpg

10.07.1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması düzenlenmiştir. Bu yazımızda Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak kanunun dördüncü ve beşinci maddelerinde üretilmesi, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaklanan bıçak ve aletleri fotoğraflarla anlattık. Yazımızı fotoğraflarla anlatma sebebimiz kişilerin bu bıçak ve aletleri tanıyarak yanlışla ya da bilmeyerek dahi olsa edinmelerinin önüne geçmektir. Bu yazımızda ateşli silahlar üzerinde durulmamıştır.

 

Madde 4 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/5 md.)
Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

(Değişik fıkralar: 23/6/1981 – 2478/2 md.): Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Madde 5 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/6 md.)
Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.

Yukarıda dördüncü maddede sayılan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırıve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. Şimdi sırası ile sayılan bıçak ve türlerini görseller ile inceleyelim.

 

Kama

Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak türüdür.
Bu bıçak, sapına bez sarılmış, küçük çapta bir kamaydı.” – S. F. Abasıyanık

 

Hançer

Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan büyükçe ve katlanmaz bir bıçak türüdür.

 

Saldırma

Bir tür büyük bıçaktır.
Hele Üsküdar gibi bıçkını fazla semtlerde on çocuktan üç dördünde bir bıçak, bir sustalı, bir usturpa hatta bir saldırma bulunurdu.” – B. Felek

 

Şişli Baston

Baş kısmı gövdesinden ayrıldığında baş kısmına sabitlenmiş halde içerisinde şiş bulunduran baston türüdür.

 

Sustalı Çakı

Sustasına basılarak açılan, açıldıktan sonra sustasına basılmadıkça kapanmayan bir tür büyük çakıdır.
Babamın mendilinden bir sustalı çakı ile bir altın halka, bir de meşin kaplı defter çıktı.” – R. N. Güntekin

 

Pala

Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç
Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu.” – F. R. Atay

 

Kılıç

Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah
Zırhları biraz paslanmış ve yaldızları bir hayli solmuş eğri kılıçlar asılıydı.” – A. Ş. Hisar

 

Kasatura

Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir bıçak türüdür.
Haydi yürü, dedikçe kasaturanın sırtını da yapıştırıyordu.” – E. İ. Benice

 

Süngü

Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silahtır.
Cephane suyunu çekti. Süngü hücumuna kalkılacak.” – A. İlhan

 

Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçaklar

 

Topuz

Bir sap ve ona zincirle bağlı dikenli bir toptan oluşan eski bir silah türüdür.

 

Topuzlu Kamçı

Demir, bakır veya ağaç bir sapın ucuna bir zincir yardımıyla genellikle yuvarlak yapıda olan bir baş (topuz) takılmış, baş kısmı demirden, bakırdan veya ağaçtan olabilen, içi boş veya dolu olabildiği gibi, dış yüzeyi düz veya çok sayıda müteaddit yapıda sivriltilmiş de olabilen bir tür alettir.

 

Boğma Teli ve Zinciri

Her iki tarafında tutma yeri olan ve boğma işleminde kullanılmak üzere tel veya zincirden imal edilmiş ateşsiz bir silah türüdür.

 

Muşta

Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçasıdır.

 

Salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki yukarıda sayılan bıçak ve aletlerin benzeri aletlerin nitelendirilmesi Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal birimleri ile Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesince gerçekleştirilmektedir. Çivili demir, özel üretilmiş mızrak vb. bunlara örnek gösterilebilir….

Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletlet 6136 sayılı kanun çerçevesinde yasaklanan bıçak ve aletler arasında değildir. Örneğin; meyve bıçağı, ekmek bıçağı, döner bıçağı, neşter, jilet, mangal şişi, buğday orağı vb. diğer kesici ve delici aletler 6136 sayılı kanun kapsamında değildir.

 

Antika ve Hatıra Niteliğindeki Bıçak ve Aletler

Kanun koyucu ayrıca hatıra teşkil eden veya antika niteliği bulunan bıçak ve aletlerin bulundurulmasına izin vermiş ancak üstte taşınmasını yasaklamıştır.

Madde 11 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/5 md.)
Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur.
Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz.

Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir.

Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile;

1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya miras-çılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,
2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiğibelgelendirilen,
3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,
4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.

(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)

Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur.

 

Sonuç

Yukarıda sırasıyla incelediğimiz üzere 6136 sayılı kanun yasaklanan bıçak ve aletleri önce tahdidi olarak saymış daha sonra da “salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki bıçak ve aletler” ibaresi ile ayrıca yasaklanan bıçak ve aletleri bir kat daha genişletmiştir. Özetle yukarıda sayılan bıçak ve aletletlerin yapımı, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması, ithalatı yasaklanmıştır.

 

Araç Değer Kaybı Davası - 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)
Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir