Danıştay: Trafik Kazası – Yeşil Kart – Hizmet Kusuru

danistay-trafik-kazasi-yesil-kart-hizmet-kusuru-ankara-avukat
Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2018/3306 E.  ,  2018/6233 K.
(Danıştay: Trafik Kazası – Yeşil Kart – Hizmet Kusuru – Görevli Yargı Mercii)

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/3306
Karar No : 2018/6233

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KARARI
Davacı vekili tarafından; 18/08/2016 günü, saat; 11:30 sularında, davacının sevk ve yönetiminde olan …. plaka sayılı araç ile …..yönetimdeki …. plaka sayılı aracın, Osmancık-Tosya karayolunda çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle, davacının aracında meydana gelen 15.000-TL tutarındaki maddi zararının, kazanın meydana gelmesinde kusurlu olan yabancı plakalı araca, ülkeye girişinde yeşil kart verilmediği, zararın, yabancı şahıs ve sigorta şirketlerinden karşılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle yeşil kart uygulamasının Kanun koyucu tarafından zorunlu tutulduğu, yeşil kartı olmayan araçların, ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiği, Kanunla yüklenen sorumluluğu yerine getirmeyen idarenin hizmet kusuru nedeniyle zararı ödemekle yükümlü olduğu ileri sürülerek, davalı idare tarafından olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle Ticaret Bakanlığı’na karşı açılan dava sonucunda, Çorum İdare Mahkemesi’nin 16/05/2018 tarih ve E:2017/228, K:2017/1094 sayılı kararıyla, 18/08/2016 tarihinde Osmancık ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında davacının aracında maddi zarar oluştuğu, kazada kusurlu olan yabancı plakalı aracın yeşil kartının bulunmadığı, zararın giderilmesi için davalı idareye yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, hizmet kusurundan kaynaklandığı anlaşılan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Kanun’un 36/c maddesi uyarıncadavacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olan İstanbul İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğu belirtilerek dosya, İstanbul İdare Mahkemesine gönderilmiştir.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yolunda verilen 30/03/2018 tarih ve E:2017/2244, K:2018/573 karara karşı başvurulan istinaf incelemesi sonucunda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesin’nin 26/06/2018 tarih ve E:2018/861, K:2018/1122 sayılı kararıyla, yaşanılan maddi hasarlı trafik kazası sonucu ortaya çıkan zararın tazmini istemiyle açılan iş bu davanın görüm ve çözümünde, 2577 Sayılı Kanunun 36/b fıkrası uyarınca, maddi zarara neden olan kazanın meydana geldiği yer İdare Mahkemesi olan Çorum İdare Mahkemesi yetkili bulunduğu, Çorum İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 15/11/2017 tarih ve E:2017/228, K:2017/1094 sayılı davanın yetki yönünden reddine ilişkin kararının bulunması nedeniyle 2577 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca, yetkili yargı yerinin belirlenmesi amacıyla dosyanın Danıştay’a gönderileceği de tabii olduğu gerekçesi ile anılan kararın kaldırılmasına karar verilmesi üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce ; yaşanılan maddi hasarlı trafik kazası sonucu ortaya çıkan zararın tazmini istemiyle açılan iş bu davanın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Kanunun 36/b fıkrası uyarınca, maddi zarara neden olan kazanın meydana geldiği yer İdare Mahkemesi olan Çorum İdare Mahkemesi yetkili olduğuna ilişkin 16/07/2018 tarih ve E:2018/1437, K:2018/1378 sayılı davanın yetki yönünden reddi kararı üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya, 2577 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Tam yargı davalarında yetki” başlığını taşıyan 36. maddesinde, “İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:
a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,
B)Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,
c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer İdari mahkemesidir.” hükmü yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, …..yönetimdeki …. plaka sayılı aracın, İran’dan ……. tarihinde Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı, söz konusu aracın 18/08/2016 tarihinde Osmancık ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında davacıya ait araca çarparak maddi zarara neden olduğu, kazada kusurlu olan yabancı plakalı aracın yeşil kartının bulunmadığı, zararın giderilmesi için davalı idareye yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından, kazaya karışan …. plakalı aracın olay tarihi itibariyle yeşil kartı bulunmadığı için 15.000-TL zararının karşılanmadığı, bu duruma bahse konu aracın ülkeye girişi sırasında geçerli bir trafik sigortasının veya buna eşdeğer bir teminatının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olan idarenin görevini tam olarak yapmamasının sebep olduğu, olayda denetim görevini tam olarak yerine getirmeyen idarenin hizmet kusurunun bulunduğu iddia edilmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlık davacıya ait araçta maddi zarara neden olduğu iddia edilen …. plakalı aracın, Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye girişi sırasında geçerli bir trafik sigortasının veya buna eşdeğer bir teminatının bulunup bulunmadığına ilişkin denetim görevinin ifasından kaynaklandığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde söz konusu idari hizmetin ifa edildiği yer olan Ağrı ilinin yargı çevresi bakımından bağlı bulunduğu Erzurum İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde Erzurum İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna, dosyanın Erzurum İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, kararın Mahkemesince İstanbul 6. İdare Mahkemesi ile taraflara bildirilmesine, 12/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan, Üye, Üye, Üye, Üye

Yargıtay: Şirket Unvanına Tecavüz - Ortak Faaliyet Alanı
Yargıtay: Boşanma - Tazminat - Tam Kusur - Bozma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir