Yargıtay: Pert Araç, Rayiç Farkı, Kasko, Ticari Kazanç (İş) Kaybı

yargitay-kasko-arac-rayic-farki-ikame-arac-kazanc-kaybi-pert

17. Hukuk Dairesi         2018/1878 E.  ,  2018/4981 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı vekilinin 10/07/2014 havale tarihli dava dilekçesinde; Davalı … şirketince 63730450 nolu kasko … poliçesi ile sigortalanan ve müvekkilinin maliki olduğu …plakalı aracın, 10/07/2013 tarihinde karıştığı maddi hasarlı trafik kazası neticesinde pert total olduğunu, 99.225,00 TL üzerinden … edilen ve piyasa değeri 100.000,00 TL’den daha fazla olan bu araç nedeniyle davalı … şirketinin, tam hasarlı kabul ettiği kazalı aracın (sovtaj) değerini 16.580,00 TL olarak belirleyip müvekkiline bırakmış, ayrıca ve sadece 43.420,00 TL tazminat ödeyerek müvekkilinin zararını tam olarak karşılamadığını, davalı şirket tarafından gerekli işlemler 15 gün içinde neticelendirilmediğinden çalışamayan müvekkilinin 2,5-3 aylık iş kaybı olduğunu ve zarara uğradığını, bu nedenlerle, müvekkile ait …plakalı aracın pert-total olması nedeniyle, müvekkiline eksik ödeme yapılması ve işlemlerdeki gecikme nedeniyle iş kaybına uğratılması nedeniyle uğranılan 1.000,00 TL zararın davalı …Ş.’den 01/08/2013 tarihinden itibaren ticari reeskont faizi ile birlikte tahsili ile müvekkiline ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, bilirkişi raporundan sonra talebini 24.482,96 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, gerçekleşen kaza sonrası müvekkili şirket tarafından görevlendirilen bağımsız … eksperlerince araç üzerinde ekspertiz çalışması yapıldığını, kazanın oluş şeklinin var olan hasar ile uyumlu olduğunun tespit edildiğini, araçta oluşan hasar incelendiğinde hasarlı parçalara işçilik ücretleri de dahil edildiğinde pert total işlemine tabi tutulduğunu, aynı model ve hasarsız ikinci el temiz aracın 70.000,00 TL civarında olduğunu, ancak kazaya karışan aracın daha önceden geçirmiş olduğu ağır hasar kayıtları, yıpranmışlığı ve lastiklerinin durumu göz önüne alındığında kaza öncesi hali ile azami 60.000,00 TL’yi bulabileceğini, yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde aracın sovtaj bedelinin 16.580,00 TL olarak belirlendiğini, aracın belirlenen değerinden sovtaj bedeli düşülerek 43.420,00 TL’nin davacıya ödendiğini, müvekkili şirket tarafından eksper raporu doğrultusunda sigortalının gerçek zararının ödendiğini, davacının ticari faiz talebinin reddi gerektiğini, faizin başlangıç tarihinin dava tarihi olması gerektiğini belirterek haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi de nazara alınarak kısmen kabulü ile, 6.750,00 TL araç değer farkının davacının talebi de nazara alınarak 01/08/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacının geç ödeme nedeniyle oluşan 16.125,00 TL ikame araç bedeli zararının dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine dair karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı kasko … şirketinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, kasko … sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, 02/03/2013 başlangıç ve 02/03/2014 bitiş tarihli 63730450 numaralı maksimum ticari kasko … poliçesi 02/03/2013 tarihinde düzenlenmiştir.
Somut olayda araç pert olmuş ve bu tarafların kabulündedir. Mahkemece aracın pert olması nedeniyle tazminat miktarını belirledikten sonra, davacının talebinde bulunan iş kaybı zararı (ikame araç) olarak 16.125 TL’ye de hükmedilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmede prim ilavesi ile sözleşme kapsamına dahil edilebilecek hususlar arasında 4.8. maddesinde “Taşıtın … kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeniyle kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar” düzenlenmiştir. Bu haliyle prim ilavesi durumunda taşıtın … kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeniyle kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar teminat kapsamına alınabileceği belirtilmiş olup, somut olayda araç pert olduğuna göre kısmi hasardan söz edilemeyeceği ve madde başlığı uyarınca ek prim ödendiği de poliçeden anlaşılamadığına göre, davacı tarafça da bu husus iddia edilip kanıtlanmadığından, poliçe teminat kapsamına girmeyen iş kaybı nedeniyle uğranılan zararlar (ikame araç bedeli) talebinin reddedilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere poliçe şartları tartışılmadan kabulüne dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.


3-Bozma sebeplerine göre davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir. 


SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi
Yargıtay:  Ticaret Unvanına Tecavüz, Sicil Terkin

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

4 thoughts on “Yargıtay: Pert Araç, Rayiç Farkı, Kasko, Ticari Kazanç (İş) Kaybı

 1. Hidayet Kalamışlı Reply

  Merhaba,

  Benim aracım 2018 model Toyota Auris henüz 5.000 km iken bir kaza yaptık. Karşı taraf %100 kusurlu. Kasko şirketi bana ödeme yaptı ancak bu tutarın eksik olduğunu düşünüyoruz. Biz parayı almak için ne verdilerse de imzaladık. Dava açabilir miyiz?

  • Av. Fatih Tahancı Post authorReply

   Merhaba Hidayet Bey,

   Kasko rayiç bedeli hesaplaması yapılırken aracın kazadan bir dakika önceki rayiç bedelinin hesaplanması önemlidir. Kasko sigortacısı olan şirketler fazla ödeme yapmamak adına ne yazık ki rayiç hesaplamasını düşük tutarak aracın gerçek değerinin altında ödeme yapmaktadırlar. Bu durumda açılacak bir davada bilirkişi marifetiyle belirlenecek olan rayiç sonucunda rayiç farkının da sigorta şirketinden tahsil edilmesi mümkündür. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Saygılarımla

 2. Mert Reply

  Merhaba,
  Aracım ile ticari taksi arasında %100 kusurlu olduğum kaza meydana geldi. Bu kaza sonrası taksici tarafıma kazanç kaybı davası açtı ve davayı kaybederek ödeme yaptım. Bu ödemeyi kaza tarihinde bulunan kaskomdan karşılayabilirmiyim. hukuksal koruma teminatından sadece dava harçlarını tahsil edebildim.

  • Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu Reply

   Merhaba Mert Bey,

   Ticari kazanç kaybı, ikame araç bedeli, iş kaybı gibi davalar hasar dışındaki yansıma zararlar olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak poliçe teminat limitleri dışında bırakılmıştır. Eğer kaskonuzda özel bir kloz yoksa belirttiğimiz üzere teminat dışında kalmış olacaktır.

   Hukuksal koruma teminatı, yargılama giderleri bağlamında bir koruma sağlamaktadır.

   Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir